لینک های دسترسی

Breaking News

"زرع کوکنار در سه ولايت افغانستان موفقيت در نقاط ديگر را خنثي ميسازد."


مصاحبه با سفير شواک، معاون وزير خارجه در دفتر امور مواد مخدر و انفاذ قوانين در وزارت خارجه ايالات متحده، در مورد مبارزه عليه زرع مواد مخدر در افغانستان.

از تقريبا ً چهار سال بدين سو در وزارت خارجه ايالات متحده دفتر پروگرام ضد مواد مخدر سعي کرده است در پهلوي سايردوايردولتي از زرع کوکنار ترياک در افغانستان، که از عوايد سر شار آن بدون شک چريک هاي طالبان و شبکه القاعده براي پيشبرد عمليات شورشي و دهشت افگني شان استفاده ميکنند فعاليت کند.

تامس شواک ميگويد: «اما آنچه تازگي دارد اين است که حدود چهار ماه قبل رئيس جمهور بش، اينجانب را بعنوان انسجام دهنده جميع دواير ذيعلاقه امريکائي جهت مبارزه عليه مواد مخدر واصلاحات عدلي در افغانستان مقرر کرد تا بتوانم وظيفه انسجام عمليات ضد مواد مخدر را في مابين وزارت خارجه، وزارت دفاع ، اداره انکشاف بين المللي و وزارت عدليه بدوش گيرم، تا اطمينمان حاصل گردد جميع مساعي عليه زرع مواد مخدر در افغانسنان هم آهنگ شده و مکمل همديگر گردند.»

سفير کبير شواک، دست آورد مبارزه عليه زرع مواد مخدر در افغانستان را مختلط مي خواند و مدعي است در بدخشان و بلخ و چند ولايت ديگر در شمال افغانستان موفقيت هاي در جلوگيري زرع کوکنار دست داده است که يکي از دلايل مهم آن همکاري راسخ والي ها و قوماندان هاي محل در زمينه بوده است.

در کابل نيز يک اداره خاص و موظف به امحاي مواد مخدر و قاچاق آن توانسته است به ۳۰۰ قضيه رسيدگي کند و براي متخلفين ميعاد طولاني حبس را تعين نمايد. معهذا به گفته سفير کبير شواک وضع در ساير ولايات افغانستان برعکس تاريک بوده است.

او ميگويد: «مشکل بزرگ ما اکنون زرع کوکنار در سه ولايت افغانستان است که واقعاً همه موفقيت هائ را که تا بحال در ساير ولايات دست داده خنثي ميسازد. ثبوت آن تزئيد زرع کوکنار در ولايات هلمند، ارزگان و در سال جاري در ولايت ننگرهار ديده ميشود. تا پايان ماه سپتامبر که ملل متحد راپور اش را در مورد نشر خواهد کرد، اين سه ولايت به تنهائي ۷۰ در صد زرع کوکنار در تمامي افغانستان را فراهم خواهند ساخت.»

اين امر به گفته سفير چند دليل دارد: « مشکل عمده، مشکل امنيتي است که اکثر در خلال عمليه کمک به در پيش گيري راه هاي بديل زراعتي، کارمندان امدادي مورد حمله قرار ميگيرند. جلب حمايت استوار و متين مردم منطقه از راه هاي بديل زراعتي عنصر با اهميت ديگر است که فقدان آن با لذات تغيير در کشت نباتات جديد را در عوض کوکنار تقريباً ناممکن ميسازد.

براي تامين اين شرايط در آن ولايات از نزديک با قواي نظامي و پليس ملي افغانستان و آيساف ازنزديک همکاري داريم و در گذشته سعي کرده ايم فعاليت هاي ما بيشترانسجام بيابد.»

بعنوان مثال، ايالات متحده سعي کرده است اطلاعات دست داشته خود را در اختيار دسته هاي مختلف قرار بدهد و از انتقالات قواي هوائي چه براي جلوگيري از قاچاق و چه به منظور انتقال مامورين به اسرع وقت استفاده گردد، تا درعمليات ضد مواد مخدر و براي دفاع از زارعين در چوکات «آيساف» ، حتي الامکان از نيروي نظامي استفاده ميگردد.

استفاده از عوايد مواد مخدر توسط قاچاقبران مواد مخدر و شبکه القاعده در حمله بر عساکر و افراد پليس افغانستان و ايساف واضح شده است.

مزيد بر آن آنچه مايه ياس شده است، تاثيرات سوء اين عمل ناجايز، بر مامورين دولتي افغانستان است.

او ميگويد: «از آن پول، براي رشوه دادن و فاسد ساختن مامورين دولتي افغانستان استفاده ميکنند. »

آنچه که در مبارزه عليه مواد مخدر بدان ضرورت است، ميزان طرفداري مردم و آگاه ساختن شان از خطراتي است که زرع اين نبات پر خطر براي خودشان و در مجموع براي ملت شان دارد.

سفير کبير «تامس شواک» علاوه ميکند: «اهميت زياد دارد تا مردم بخصوص زارعين افغانستان بدانند زرع اين نبات چه اثرات ناگوار و تباه کننده اي بر کشور شان، از هر جهت دارد. مخصوُصا ً اينکه هم اکنون تعداد زياد مردم افغان معتاد به مواد مخدر شده اند و با تزئيد زرع آن جوانان بيشتر افغان معروض به اعتياد به کوکنار مي گردند.

زارعين افغان فکر ميکنند با زرع بيشتر کوکنار به خانواده هاي شان غذاي بيشتر مي رسانند غافل از اينکه اعضاي خانواده ها و مردم خود را ميکشند. ثانياً زرع کوکنار مناسبات کشور شانرا با دول همسايه برهم ميزند.

هم اکنون دولت هاي ايران و پاکستان و جمهوريت هاي واقع درشمال افغانستان از زرع فزاينده مواد مخدر در افغانستان ازين کشور بسيار ناراض اند، و دولت هاي اروپائ غربي شمالي از آن پيوسته ابراز انزجار ميکنند.

در نهايت زارعين افغانسان بطور روشن درک نکرده اند که با زرع کوکنار دشمنان افغانستان را کمک مي کنند، ماليات خود شان بلند ميرود و قاچاقبران مواد زرع شان با طالبان همکاري مي کنند و آنها نيز حکومت مردم را ضعيف ميسازند.

سفير کبير شواک ميگويد: «اطلاعات ما نشان ميدهد که تعداد زياد زارعين امکانات زرع مواد نباتي بديل رادر اختيار دارند اما از آن استفاده نکرده و باز هم بخاطر عوايد حاصله زياد، به زرع کوکنار مبادرت مي ورزند.»

آنچه گفته آمديم مشکلاتي بود که در گذشته نيز وجود داشته و سعي شده مرفوع گردد. اما آنچه انتظار ميرود درآينده در زمينه امحاي زرع مواد مخدر در افغانستان صورت گيرد در بخش دوم اين گذارش تقديم خواهد شد.

XS
SM
MD
LG