لینک های دسترسی

Breaking News

دو گروگان آزاد شدۀ کوريايي حال تحت حمايت کورياي جنوبي قرار دارند


کورياي جنوبي ميگويد دو گروگان آزاد شدۀ طالبان در افغانستان حال تحت حمايت کورياي جنوبي قرار دارند.

(کرت ایشن) خبرنگار صداي امريکا طي گزارشي از سيول، پايتخت کورياي جنوبي ميگويد که مقامات آنکشور هنوز هم با مشکل رهايي ۱۹ گروگان باقيمانده روبرو اند.

براي (کيم کونگ جا)ی ۳۷ ساله و (کيم جی نا)ی ۳۲ اين کابوس افغانستان به پايان رسيد.

اين دو گروگان که نزديک به يکماه قبل توسط طالبان اختطاف شده بودند، امروز توسط اين گروه شورشي آزاد گرديدند. طبق گزارشات اين دو تن مريض بودند.

(چوهي يونگ) سخن گوي وزارت خارجۀ کوريايي جنوبي ميگويد اين دو تن بعد از آنکه توسط اعضاي کميتۀ صليب سرخ بيک منطقۀ مصئون انتقال داده شدند، حال تحت حمايت کورياي جنوبي قرار دارند.

چو ميگويد کوريايي جنوبي در مورد مصئونيت اين دو خانم آسوده خاطر شده است. وي از طالبان تقاضا نمود تا باقي گروگان ها را هم فوراً آزاد نمايند.

اعضاي خانواده هاي اين دو گروگان هم اين چنين احساسات آسودگي خاطر خود را اظهار نمودند.

برادر کيم يا به خبرنگاران گفت که وي خوشحال است که ميشنود خواهرش به کوريا برميگردد، ولي وي ميگويد تمام خانواده ها در مجموع از نظر عاطفي نگران و افسرده اند.

وي از دولت تقاضا نمود تا ديگران را هم به خانواده هايشان برگردانند.

طالبان اين گروه ۲۳ نفري کوريايي جنوبي را که غرض خدمات رضا کارانه مسيحيت در ماه قبل در افغانستان مسافرت مينمودند، ربوده و گروگان گرفتند.

آنان ۲ گروگان مرد را بقتل رسانيده و در حال حاضر ۱۹ تن را در قيد دارند، که بيشتر شان زنان اند.

اين گروه در اعتراض به ممانعت دولت کورياي جنوبي در مسافرت به افغانستان به اين کشور رفتند.

چندين صد تن از پرسونل نظامي و ملکي کوريايي جنوبي غرض حمايت غير جنگي از مساعي جهاني برهبري ايالات متحده براي حفظ ثبات در افغانستان اند.

گروگان گيران هشدار داده اند که اگر همکاران طالب شان از زندان هاي افغانستان آزاد نشوند، آنان گروگان ها را خواهند کشت.

XS
SM
MD
LG