لینک های دسترسی

هند تحت تدابير شديد امنيتي از ۶۰مين سالگرد استقلال تجللي کرد


صدراعظم هند در جريان تجليل از ۶۰مين سالگرد استقلال آن کشور از سلطۀ برتانيه خواستار خاتمه بخشيدن به فقر دران کشور شد.

من موهن سنگه که از عقب يک شيشۀ ضد گلوله در لال قلعۀ تاريخي در دهلي جديد سخنراني ميکرد، گفت تاوقتي فقر از هند محو نگردد استقلال تکميل نميشود.

او همچنان يک هدف پنج ساله را براي امحاي سؤ تغذي تعيين نموده تعهد کرد که دسترسي به تعليم و تربيه را توسعه بدهد.

تجليل از استقلال تحت تدابير شديد امنيتي صورت گرفت و مقامات از تهديد هاي القاعده و گروه هاي جدائي طلب هند گزارش دادند.

پاکستان شصتمين سالگرد تاسيس خود را ديروز با مراسم مشابهي جشن گرفت.

هردو کشور بخاطر اين رخصتي زندانيان را تبادله کردند. هند ۷۰ زنداني پاکستاني و پاکستان ۱۳۴ شهروند هند را آزاد نمود.

XS
SM
MD
LG