لینک های دسترسی

Breaking News

مرض چاقی یک مشکل جهانی به شمار میرود


شرکت های مختلف دوا سازی بمنظور واردات ادویه ضد چاقی باید رقابت های داشته وبدون نسخهٌ داکتر ادویه را بفروش برسانند.

امریکائیان سالانه بیش از یک میلیون دالر را برای کم کردن وزن خود بمصرف میرسانند.

تصور کنید که اگر ده ها میلیون نفر بمنظور لاغر شدن به این تابلیت ها دسترسی یابند.

پروفسیر کلی برونل از پوهنتون يیل میگوید. مارکیت ادویه ضد چاقی وسیع شده وهمچنان تعداد افراد چاق نیز افزایش یافته است که برای حل این معضله تلاش میورزند.

پروفیسر پوهنتون يیل رئیس مرکز خوراکی وکنترول وزن هم است. عالی نوع ادویه دیگری ضد چاقیست که بنام زنیکل نیز یاد میگردد.

شرکت اورلستت هر دو ادویه را تولید مینماید. این شرکت اعتراف مینماید که تابلیت عالی سر آمیز نبوده بلکه جهت کم کردن وزن برعلاوه تطبیق این ادویه رژیم غذای نیز شرط است.

اکثری افراد به امید موثریت این ادویه را شروع مینمایند اما برخلاف توقوع به مدت کوتاه از وزن شان کاسته نشده انرا ترک میکنندکه مقدار ادویه را بصورت مکمل نمیخورند.

بر علاوه ادویه، سپورت حتمی بوده واز مواد غذای چرپ دریغ ورزید. این ادویه دارای عوارض جانبی نیز است که شامل گازات روده ها شکم دردی و اسهالات میباشد.

در حالیکه اداره مواد غذای وادویه ایالات متحده تطبیق دوای عالی را اجازه داده و انرا عاری از خطر میداند، اما ادارۀ مذکور نظر به تحقیقات متعدد میگوید ادویه بنام امو نباند که به مارکیت عرضه میگردد، برعلاوه عوارض جانبی، افکار خود کشی را نیز نزد مریضان بوجود میاورد.

امو نباند در اروپا بنام اکوم پیلا مورد استفاده قرار دارد.

متخصصین میگویند باوجود اینکه بعضاً این ادویه موثر میباشد اما از چاقی با ید در ابتدأ جلو گیری نمود.

XS
SM
MD
LG