لینک های دسترسی

Breaking News

راي دهي براي انتخابات قزاقستان -يک آزمايش ديموکراتيک


راي دهندگان در قزاقستان امروزشنبه براي انتخابات پارلماني به حوزه هاي راي دهي ميروند. اين امر بحيث يک آزمايش ديموکراسي دريک کشور آسياي مرکزي بشمار ميرود.

توقع ميرود که حزب نور اوتان نورسلطان نظر بايوف رئيس جمهور انکشور با اکثريت قاطع درين انتخابات برنده شود.

اين کشور سرشار از نفت هرگز انتخاباتي که بسويه بين المللي عادلانه و منصفانه شناخته شود نداشته است.

کليد امور راي دهي، قضاوت ناظرين سازمان امنيت و همکاري اروپا خواهد بود. نور سلطان نظر بايوف ميخواهد که قزاقستان، رياست سال ۲۰۰۹ سازمان امنيت و همکاري اروپا را داشته باشد که يک موسسه مدافع حقوق بشر، ديموکراسي و امور امنيتي است. اما بخاطر سوابق وضع حقوق بشر با مخالفت هاي روبرو شده است نتائج مقدماتي تا پنج روز ديگر توقع برده نميشود.

XS
SM
MD
LG