لینک های دسترسی

ساکنين يک منطقۀ کرد نشين در شمال شرق عراق ميگويند قواي ايراني بر قريه هاي آنها در عراق شليک ميکند


ساکنين يک منطقۀ کرد نشين در شمال شرق عراق ميگويند قواي ايراني از فراز سرحد بر قريه هاي آنها در عراق مرمي هاي توپ شليک ميکند.

رهبران کرد در منطقۀ حاجي عمران ولايت اربيل ميگويند اين گلوله باري ها مواشي را کشته و ساکنين محل را که ترسيده اند بفرار واداشته است.

يک معلم در منطقه بصداي امريکا گفت ايراني ها تقريباً هر شب از روشني اندازها براي يافتن اهداف استفاده کرده و متعاقباً گلوله باري ميکنند.

فلاح مصطفي، مدير ارتباط خارجۀ حکومت منطقوي کردها در شمال عراق ميگويد کردستان عراق مسؤل جنبش هاي جدائي طلبي در ترکيه و ايران پنداشته ميشود.

او ميگويد حکومت منطقوي کردها ميخواهد اين موضوع را از طريق مذاکرات مسالمت آميز حل و فصل کند نه از طريق مقابلۀ نظامي.

از گلوله باري ايرانيان بر يک دهکدۀ ديگر در ولايت سليمانه نيز گزارش داده شده است.

XS
SM
MD
LG