لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت بنگلاديش در قبال قيام محصلين، قيود بر گشت و گزار را وضع کرد


حکومت تحت الحمايۀ قواي نظامي بنگلاديش در قبال احتجاجات خشونت بار عليۀ حالت اضطرار در شش شهر، بشمول داکه، پايتخت قيود برگشت و گزار را وضع کرده است.

حکومت ميگويد اين قيود برگشت و گزار امروز بساعت هشت شب بوقت محل آغاز شده و براي مدت نا محدودي ادامه خواهد يافت.

اين تدابير بعد از سه روز تصادمات بين محصلين و قواي امنيتي در محوطۀ يونيورستي ها، وضع گرديد.

در خشونت هاي امروزي در داکه و ساير شهرها يک نفر کشته و حد اقل ۱۰۰ نفر ديگر مجروح شدند. اين احتجاجات به تعقيب منازعه در يک مسابقۀ فتبال بين محصلين و عساکر بروز دوشنبه در يونيورستي داکه آغاز يافت.

اين منازعه بيک اعتصاب بزرگتر عليۀ حضور عساکر در يونيورستي داکه مبدل گرديد. عساکر از ماۀ جنوري باينطرف که حکومت مؤقت تحت الحمايۀ قواي نظامي حالت اضطرار را اعلام کرده و همۀ فعاليت هاي سياسي و مظاهرات را منع قرار داد، درانجا مستقر گرديده بودند.

حکومت امروز بخاطر خشونت ابراز تاسف نموده و بعساکر هدايت داد محوطۀ يونيورستي را ترک کنند.

مقامات خواستار تحقيقات کامل قضائي وقايعي شده اند که بخشونت منجر گرديد.

XS
SM
MD
LG