لینک های دسترسی

حريق در يونان وارد ششمين روز خود شد


مقامات اطفائيه در يونان مي گويند حريق وحشي در حال گسترش در آن کشور هنوز هم تحت کنترول نيامده اما بشدت روز هاي قبلي آن باقي نمانده است.

مساعي قواي اطفائيه امروز چهارشنبه به جزيرۀ ايڤا در شمال آتن ومنطقۀ پلو پي نيس متمرکز است که يک منطقۀ با کندۀ درختان سوختۀ سياه و منازل ويران است.

اين حريق ۶۳ نفر را هلاک نموده وهزاران هکتار زمين جنگلات و قراي بيشمار را بخاکستر مبدل ساخته است.

انتقادات عامه در مورد رسيدگي حکومت به اين مصيبت با اشتراک هزاران يوناني در يک اعتراض امروز چهارشنبه در آتن شدت گرفت.

پليس هفت نفر را به آغاز حريق ملزم ساخته و حدود يک اعشاريه چهار مليون دالر جايزه را براي کسب اطلاعاتي تعين کرده که به باز داشتهاي بيشتر منجر شود.

امروز در واتيکان پاپ بني دکت براي قربانيان اين آ تش سوزي دعا نموده و اقدامات جنايي آنهايي را که مسئول اين مصيبت اند،محکوم کرد.

XS
SM
MD
LG