لینک های دسترسی

Breaking News

"عراق براي رسيدگي به امور امنيتي به بيشتر از يکسال ضرورت دارد."


يک هيات مستقل متشکل از متخصصين ميگويد که قواي عراقي به ۱۲ تا ۱۸ ماه ضرورت دارند تا براي بدست گرفتن کنترول امنيت انکشور آماده شوند.

اين تصميم بخشي از يک گزارش طولاني است که امروز پنجشنبه در جريان گواهي در مجلس سناي ايالات متحده از جانب رئيس اين هيات جيمز جونز جنرال متقاعد ارائه ميگردد.

دراين گزارش که از جانب متخصصين اردو و امور امنيتي تهيه گرديده ، آمده است که اردوي عراق پيشرفت قابل توجهي نموده است اما هنوز دوسال ديگر بکار است که قادر باشد حمايت لوژيستيک را براي قواي زميني آن کشور تدارک نمايد.

متخصصين ميگويند که قواي پوليس ملي عراق ، با يک نوع فساد اداري و فرقه گرائي روبرو است و بايد منحل گردد.

اين هيات متخصصين همچنان ميگويد که مصالحه سياسي يگانه راه رسيدن به ثبات دامنه دار براي عراق است.

XS
SM
MD
LG