لینک های دسترسی

ديپلومات عالي رتبۀ ايالات متحده از قرباني هاي پاکستان تمجيد کرد


يک ديپلومات عالي رتبۀ ايالات متحده قرباني هاي را که پاکستان در جنگ عليه معضلۀ رو به تزييد افراط گرائي داده تمجيد کرد.

جان نگرو پونتي معين وزارت خارجۀ ايالات متحده در جريان سفرش به جنوب آسيا همچنان گفت پيشرفت در افغانستان حمايت از طالبان را با وصف افزايش خشونت ها در افغانستان صدمه زده است.

نگرو پونتي روز چهار شنبه مبارزۀ پاکستان را عليه تهديد رو به افزايش تندوران اسلامي ستود.

معين وزارت خارجۀ ايالات متحده متذکر گرديد که پاکستان بيش از يک هزار عسکر خود را از سال ۲۰۰۱ تا کنون در جنگ عليه افراط گرائي از دست داده و قطعات بزرگ عساکر را در ساحات نفوذ پذير قبايلي در سرحد تعبيه کرده است.

وي گفت «هيچگونه شکي در مورد تعهد پاکستان به اعاده و تامين امنيت دران بخش اين کشور وجود ندارد و بيش از سهم اين کشور در جنگ عليه دهشت افگني است»

نگرو پونتي اين مطلب را امروز در اسلام آباد که دومين دور مذاکرات ستراتيژيک را با مامورين پاکستاني انجام ميدهد اظهار داشت.

مبارزۀ ضد دهشت افگني در راس آجنداي اين مذاکرات قرار داشت. ايالات متحده هفتصد و پنجاه مليون دالر را براي ستراتيژي سه بعدي پاکستان يعني امنيت ، گفت و شنود و پروژه هاي انکشافي در ساحات قبايلي همسرحد با افغانستان تعهد کرده است.

عقيده بر اين است که تندروان طرفدار طالبان پايگاه هاي درين مناطق دارند و اسامه بن لادن رهبر القاعده نيز فکر ميشود که درين منطقۀ سرحدي مخفي شده است.

يک گزارش ملل متحد بروز يکشنبه گفت اکثر تعداد رو به افزايش حمله کنندگان انتحاري در پاکستان تربيه شده و يا از آنجا حمايت ميگردند و اکثر آنها از مکاتب ديني پاکستان استخدام ميشوند.

هزاران نفر در سال گذشته در افغانستان کشته شده اند که بد ترين خشونتها پس از راندن رژيم طالبان از قدرت در سال ۲۰۰۱ بوده است.

با وصف افزايش تعداد تلفات نگرو پونتي طي بازديدي از افغانستان ديروز گفت پيشرفتهاي در افغانستان بعمل آمده است.

نگرو پونتي گفت «با بهبود امنيت، رفاه و انکشاف اجتماعي جا هاي اندکي باقي مانده که طلبان ميتوانند پناه گاه مصؤن بيابند. حکومت افغانستان کشور ا در راستاي آيندۀ نوين رهنموني ميکند و ما اين مساعي را پشتيباني خواهيم کرد.»

پاکستان در حدود يکصد هزار عسکر خود را به منطقۀ سرحدي در کوشش براي اعادۀ کنترول اعزام داشته است. حملات توسط گروه هاي طرفدار طالبان والقاعده بعد از در هم ريختن معاهدۀ صلح بين اسلام آباد و تندروان در منطقۀ سرحدي افزايش يافت.

امروز چهار شنبه تندروان طرفدار طالبان در شمالغرب پاکستان يک پوستۀ شبه نظاميان را مورد حمله قرار داده و حد اقل دوازده عسکر را دستگير کردند.

حملات اخير محدود به منطقۀ سرحدي نبوده است. حمله کنندگان انتحاري ده ها نفر را بشمول بيش از بيست و پنج تن در اطراف اسلام آباد در هفتۀ گذشته بقتل رسانيده اند.

گرو هاي افراطي از پشتيباني زياد عامه در پاکستان بر خوردار هستند. يک سروي توسط مؤسسۀ فرداي عاري از دهشت که مرکب از هر دو حزب جمهوري خواه و دموکرات بوده و در ايالات متحده مستقر است نشان داد که بيش از يک ثلث مردم پاکستان گروه هاي تندرو افراطي را تائيد ميکنند.

چهل و شش در صد پاکستاني ها همچنان اسامه بن لادن را تائيد ميکنند که بيش از رقمي است که جنرال مشرف را تائيد مي نمايند.

XS
SM
MD
LG