لینک های دسترسی

رئيس جمهور قرغزستان فرمان اراي يک همه پرسي ملي را صادر کرده است


رئيس جمهور قرغزستان فرمان اراي يک همه پرسي ملي را بر قبولي يک قانون اساسي جديد آن کشورصادر کرده است.

کرنابيک باقييوف، که امروز چهار شنبه در پارلمان قزاقستان صحبت ميکرد گفت فرماني را امضا کرده تا اين همه پرسي که به گفته اش سعي براي اختتام بن ست بدرازا کشيده بر منشور آنکشور خواهد بود ، به تاريخ ۲۱ اکتوبر بعمل آيد.

باقي يوف گفت تغييرات عمده در قانون اساسي قرغزستان از رهگذر انتخابات پارلماني آن کشور است که منبعد بر پايه لست حزبي خواهد بود نه راي مستقيم.

سياسيات قرغزستان بخاطر قيل و قال از زياده از دو سال بدين سو و از هنگاميکه يک قيام در آن کشور عسکر آقايف اولين رهبر بعد از عهد شوروي را از قدرت بر انداخت در منجلاب بوده است.

تصميم براي اجراي اين همه پرسي فقطه چند روز بعد از آن صورت گرفت که محکمه رسيدگي به قانون اساسي قرغزستان تغييراتي را که در قانون اساسي آن کشور آسياي مرکزي در سال قبل وارد شده بود باطل اعلام کرد.

XS
SM
MD
LG