لینک های دسترسی

Breaking News

اسرائيل ۹۰ فلسطيني ديگر را نيز آزاد ميکند


کابينۀ اسرائيل توافق نمود تا منحيث يک حرکت حسن نيت بمقابل حکومت محمود عباس،۹۰ زنداني فلسطيني را آزاد نمايد.

مقامات اسرائيلي ميگويند اين زندانيان به حزب فتح محود عباس، که قواي مسلط بر کرانۀ غربي رود اردن است، وابسته ميباشند.

کابينۀ اسرائيل امروز با ۱۶ راي موافق و شش راي مخالف، اين اقدام را تصويب کرد. اين رهائي زندانيان فلسطيني هنوز هم بايد توسط يک کميسيون وزراي اسرائيل بتصويب برسد.

شهروندان اسرائيل تا روز سه شنبه وقت دارند که عليۀ رهائي زندانيان مشخص اعتراض نمايند.

آقاي عباس ازين تصميم اسرائيل استقبال کرد ولي گفت اسرائيل هنوز هم ۱۱ هزار فلسطيني، بشمول زنان، کودکان و سالخوردگان را در زندان نگهداشته است.

شال موفاز، وزير کابينۀ اسرائيل، که عليۀ آزادي زندانيان راي داد ازين اقدام منحيث ضعف، انتقاد نمود.

او گفت ادارۀ فلسطيني در هرج و مرج قرار دارد و توان آنرا ندارد که در بدل رهائي زندانيان چيزي عرضه نمايد.

XS
SM
MD
LG