لینک های دسترسی

Breaking News

شفاف ساختن مسلۀ افغانستان با پاکستان


موسسه هریتیج فوندیشن یکی از موسسات نامدار و مورد توجه حلقه های سیاسی راست گرا در امریکا مطلبی را تحت عنوان شفاف ساختن موضع افغانستان با پاکستان به قلم لیزا کورتیس در یک سایت خبری فاکس نیوز به نشر سپرده است.

نویسنده این مطلب نوشته است که ما بیشتراز آنچه کافی است دلیل داریم تا دهشت افگنانی را که از پاکستان عملیات می کنند هدف قرار بدهیم.

اما سوال این است که چگونه اینکار را بدون اینکه پاکستان را بی ثبات گردد انجام دهیم. لیزا کورتیس که یک عضو ارشد مرکز مطالعات آسیایی فوندیشن هریتیج است می گوید اولین گام برای ریشه کن کردن دهشت افگنان از ساحات قبایلی پاکستان قانع ساختن اسلام آباد به تغییر دادن نگاه اش به نقش طالبان درافغانستان است.

این محقق هریتیج فوندیشن ادامه داده می گوید القاعده در مناطق سرحدی پاکستان به خاطر استفاده از حمایت های طالبانی که با استفاده از هویت پشتون های محل مخفی گاه ایجاد کرده است.

بر اساس این مطلب درحالی که یک سیستم سیاسی مشمول در برگیرنده که نمایندگی از پشتونها درآن برای تامین ثبات درافغانستان مهم است حمایت مشرف از طالبان یک زنگ خطر می باشد.

نویسنده مطلب درادامه نوشته است که حمایت از نقش طالبان تایید افراطی گری به عنوان یک ایدوئولوژی قابل قبول است و کارشکنی در تشکیل یک دموکراسی چندحزبی در افغانستان خواهد بود.

لیزا کورتیس در مطلب خود همچنین نوشته است که برخورد با افراطی گرایی به معنی این است که اسلام آباد باید موافق با حکومت حامدکرزی کار کند نه برعلیه آن.

به عقیده نویسنده این مطلب، واشنگتن، کابل و اسلام آباد برای اینکه بیشتر از نزدیک کار کنند به همکاری نظامی سه جانبه و عملیات های استخباراتی که طالبان و القاعده را هدف قرار بدهند نیاز دارند.

این محقق موسسه هریتیج فوندیشن در ختم مطلب خود نوشته است که درنهایت امر برای واشنگتن وقت آن فرا رسیده است تا درمورد آینده افغانستان با پاکستان رک صحبت نماید و برای پاکستان نهایتا وقت این است که درک نماید جنگ ما برعلیه افراطی گری جنگ آنها نیز می باشد.

اما روزنامه واشنگتن پست با چاپ مطلبی تحت عنوان "مشکل کوکنار" به مسئله مواد مخدر در افغانستان پرداخته و کشورهایی مثل چین، تایلند، ترکیه و پرو را که سابقه ی مبارزه با کشت و امحای مواد مخدر دارند به عنوان نمونه ذکر کرده است.

این روزنامه تاکید زیاد بر تامین سرتاسری امنیت درافغانستان دارد و نوشته است که هیچ مشی ضد مواد مخدره به طور اساسی و دائمی تولید کوکنار در افغانستان را کاهش نمی دهد مگراینکه امنیت به اندازه وسیع بهبود یابد و ثبات در سراسر کشور برقرار شود.

"وندا فلباب براون" نویسنده این مضمون روزنامه واشنگتن پست همچنین نوشته است که کنترول موثر حکومت بر تمامی مناطق و نبود درگیری های مسلحانه پیش شرطهای مهم توقف کشت محصولات غیر قانونی می باشد.

نویسنده این مطلب ادامه داده می گوید که درجریان شورشهای عمده یا جنگ داخلی هیچ گاه پالیسی ضد مواد مخدره در امحای تولید کوکنار موفق تمام نشده است.

این روزنامه تصریح نموده که این قاعده درمورد اقدام اجباری مانند امحای جبری و هم در مورد روشهای غیر اجباری مثل برنامه معیشت بدیل و قانونی ساختن کشت کوکنار نیز صدق می کند.

واشنگتن پست هر یک از این روشهای مبارزه با موادمخدر در کشورهای مختلف مثل چین، تایلند، ترکیه و پرو را مختصرا تشریح نموده و نتیجتا تامین امنیت را در موفقیت برنامه های مبارزه با مواد مخدر موثر می داند.

این روزنامه چنین نتیجه گیری کرده است که در صورت عدم دستیابی به امنیت هیچ پالیسی ضد مواد مخدره حتی اگر دواپاشی از طریق هوا به کارگرفته شود نمی تواند کاهش کشت کوکنار را موجب شود ونه طالبان از طریق امحای کوکنار شکست می خورند.

واشنگتن پست درختم مطلب خود نوشته است که برای بهبود امنیت در افغانستان، ناتو به صورت عاجل به عساکر بیشتر ضرورت دارد و از جمله به اندک پیش بینی های احتیاطی و همکاری بیشتر پاکستان و روش های بهتری را برای تفکیک میان غیرنظامیان و شورشیان به کار ببرد.

XS
SM
MD
LG