لینک های دسترسی

Breaking News

اعمار مجدد بند کجکي


نيويارک تايمز تحت عنوان اعمار يک بند به اميد ختم بي امنيتي مقالۀ دلچسپي را بنشر سپرده که در ان از اعمار مجدد بند کجکي بحث صورت گرفته است.

مقاله چنين شروع ميشود. از پوسته هاي امنيتي در بالاي تپه هاي اطراف بند کجکي ميتوان دهات و بازارهاي خالي از انسان را ديد که درانها علفهاي هرزه همه جا را گرفته است.

مردم قريه جات اطراف بند کجکي يک و نيم سال قبل فرار نموده اند و چند صد نفري که هنوز مانده اند کساني اند که از بند کجکي که يکي از شاه کاريهاي صنعتي افغانستان بشمار ميرود، در مقابل طالبان حراست مينمايند.

طالبان درقريه جات چند کيلو متري سنگر بندي نموده راه هاي مواصلاتي به قريه جات اطراف بند را کاملاً قطع کرده اند.

عساکر برتانوي در هشت ماه گذشته توانسته اند يک کمربند امنيتي در اطراف بند ايجاد نموده طالبان را بدور نگهدارند.

ايالات متحده حالا ميخواهد اين بندي را که تقريباً نيم قرن پيش اعمار گرديده بود ترميم مجدد نموده و بزرگترين پروژۀ ساختماني را روي دست گيرد که در سال اول۱۵۰ مليون دالر در ان بمصرف رسيده و در طول پروژه بيش از ۵۰۰ مليون دالر امريکائي دران مصرف خواهد گرديد.

درين پروژه در حدود ۸۰ کيلومتر راه به بند کجکي که از مناطق تحت کنترول طالبان ميگذرد در نظر گرفته شده است.

در جريان اين پروژه توربينهاي توليد برق نصب گرديده، لينهاي انتقال برق، سب ستيشن ها اعمار خواهد شد که به يک عشاريه هفت مليون باشندگان ولايات جنوبي قوۀ برق تأمين خواهد نمود.

مقامات رسمي امريکائي ميگويند در جريان باز سازي بند به بيش از چهار هزار کار گر افغان محل کار ايجاد ميگردد.

اين پروژۀ بزرگ عام المنفعه در شمال ولايت هلمند قرار دارد که زمينهاي وسيع کشت کوکنار دران است و مرکز فعاليت شورشيان طالب و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر نيز ميباشد.

به همين لحاظ ادارۀ انکشاف بين المللي ايالات متحده که مسئول پروژه هاي امدادي در افغانستان است به ولايت هلمند، از هر نقطۀ ديگر افغانستان توجه بيشترش را مبذول داشته است.

علاوه بر پلان ترميم مجدد بند کجکي ادارۀ مذکور پلانهاي زراعتي، تعليمي و صحي وسيعي را روي دست دارد که ميخواهد دهاقين را از کشت کوکنار دور ساخته کسانيکه در جنگ عليه حکومت مصروف اند به کارهاي مفيد سوق دهد.

يکي از مامورين ادارۀ انکشاف بين المللي امريکا ميگويد ولايت هلمند از نگاه مالي در پنجمين درجه در فهرست کمک گيرندگان اين اداره بمقياس بين المللي جا دارد.

با وجود اين همه پلان وضع امنيتي که در ولايت هلمند از سال گذشته به اينطرف رو به خرابي نهاده کار در پروژۀ بند کجکي را يکسال به تعويق انداخته است.

حتي اگر وضع امنيتي به اندازه اي بهبود يابد که کار اعمار راه در چندماه آينده شروع گردد، توربين جديد را نميتوان به سبب وزن زيادش توسط هيلوکوپتر انتقال داد و بايد توسط موتر لاري انتقال داده شود.

لين هاي انتقالي تا اخير سال ۲۰۰۸ تکميل نخواهد گرديد.

XS
SM
MD
LG