لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور ايران در ايالات متحده بيانات جنجال برانگيزي ايراد کرد


رئيس جمهور ايران در ايالات متحده بياناتي ايراد کرده و احتجاجات و مناقشاتي را سبب گرديد.

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران از طريق ويديو کنفرانس در نيويارک با ژورناليستان مقيم واشنگتن صحبت کرد و بعد تر در يونيورستي کولمبياي نيويارک بيانيه ايراد نمود.

آقاي احمدي نژاد بجواب سؤالي در مورد اختناق زنان و اعدام ژورناليستان در ايران گزارش ها را رد کرده و وسايل نشراتي را بتحريف اطلاعات متهم نمود.

او قبلاً به ژورناليست هاي امريکائي گفت وظيفۀ آنها در جملۀ ساير موضوعات پخش مطالب در مورد روش اخلاقي، نيکي و طهارت و صفا ميباشد.

او ديروز به ايالات متحده مواصلت کرد و قرار است امروز سه شنبه در جلسۀ مجمع عمومي ملل متحد بيانيه ايراد نمايد.

ايرانيان تبعيدي، سياستمداران نيويارک و وسايل نشراتي و همچنان گروه هاي مدافع حقوق بشر و يهودي بمقابل سفر او احتجاج کرده اند.

حکومت بش ادعا ميکند که ايران بشورشيان شيعه در عراق که عساکر امريکائي را هدف قرار ميدهند، کمک ميکند و تهران در صدد دريافت اسلحۀ ذرويست.

ايران اين اتهامات را تکذيب ميکند. آقاي احمدي نژاد همچنان خواستار امحاي اسرائيل گرديده و وقوع کشتار دسته جمعي يهوديان را در جريان جنگ جهاني دوم تکذيب کرده است.

منتقدين گفته اند که يونيورستي کولمبيا نبايد براي آقاي احمدي نژاد موقع صحبت ميداد. اما آن يونيورستي ميگويد از رهبر ايران در مورد موقفش سؤالاتي خواهد شد.

XS
SM
MD
LG