لینک های دسترسی

Breaking News

کرزي و بُش: شواهد پيشرفت افغانستان - فرصت هاي بيشتر تحصيل براي دختران و کاهش وفايت اطفال


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان و جارج دبليو بُش رئيس جمهور ايالات متحده امروز در نيو يارک نموده و گفتند افغانستان در حال پيشرفت است.

با وصف افزايش تصادمات با جنگجويان طالبان و توليد بي سابقۀ ترياک آقاي بُش از فرصت هاي بيشتر تحصيل براي دختران و کاهش وفايت اطفال بحيث شواهد پيشرفت افغانستان ياد آور شد.

آقاي کرزي گفت افغانستان بار ديگر در توليد مواد غذائي خود کفا شده است. اين مذاکرات انتظار ميرفت بر اوضاع حساس امنيتي و تجارت غير قانوني رو به افزايش مواد مخدر متمرکز باشد ولي رهبران دو کشور به اين موضوعات در تبصره هاي شان به خبر نگاران اشاره نکردند.

زارعان ترياک در افغانستان مقدار بي سابقۀ ترياک را توليد ميکنند که ملل متحد ميگويد بيش از نود در صد توليد ترياک در تمام جهان است.

مامورين ملل متحد ميگويند تجارت غير قانو ني مواد مخدر شورشيان طاالب را تمويل ميکند.

XS
SM
MD
LG