لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر بر تجمع مظاهره کنندگان طرفدار ديموکراسي در پايتخت برما، آتش کشودند


شاهدان عيني ميگويند عساکر بر تجمع مظاهره کنندگان طرفدار ديموکراسي در رنگون پايتخت برما که به منع تظاهرات از جانب حکومت اعتنا ننمودند، آتش کشودند.

منابع مختلفه گذارش داده اند که در نا آرامي امروزي به شمول دو راحب بودائي، چندين تن کشته شده اند.

دستگاه خبري فرانسه به نقل قول از دو مامور حکومتي برما که به شرط افشا نکردن هويت شان معلومات داده اند، وقوع تلفات را تأيد نموده اند.

شاهدان عيني ميگويند عساکر و پوليس ضد تظاهرات براي متفرق ساختن تجمع راحبان بودائي و فعالين ديگر از دنده ها و گاز اشک آور کار گرفتند.

حد اقل يکصد تن فعالين و چندين راحب بودائي دستگير گرديده اند. شاهدان عيني ميگويند تخميناً ده هزار تن براوامر قواي امنيتي اعتنا ننموده بر عليه حاکميت نظاميان در رنگون به مظاهرۀ خياباني پرداختند.

اين حرکت ماه گذشته با نشان دادن عکس العمل به بلند رفتن قيم نفت شروع گرديد.

در چند هفتۀ گذشته چندين هزار تن در کوچه هاي رنگون و مندالاي به تظاهرات خياباني پرداختند که بزرگترين تظاهرات طرفدار ديموکراسي بعد از سال ۱۹۸۸خوانده شده است.

XS
SM
MD
LG