لینک های دسترسی

ملاقات نمايندۀ خاص سازمان ملل با رهبر مخالفين تحت بازداشت و رهبريت نظامي برما


نمايندۀ خاص سازمان ملل با آنگ سن سو چيي رهبر مخالفين تحت بازداشت و رهبريت نظامي برما ملاقات نمود.

او ميکوشد تا اقدامات خشونت بار بر عليه تظاهر کنندگان طرفدار ديموکراسي را متوقف سازد.

دپلوماتها ميگويند ابراهيم گمباري نمايندۀ خاص سازمان ملل براي برما با آنگ سن سو چيي رهبر مخالفين و برندۀ جائ زۀ نوبل بروز يکشنبه ۹۰ دقيقه ملاقات نمود.

آنگ سن سو چيي براي ملاقات با گمباري به يک مهمانخانۀ دولتي در رنگون که در سرکي که اوزندگي مينمايد، برده شد. او يازده سال از ۱۸ سال گذشته را در خانه اش نظر بند بوده است.

محتواي اين مذاکرات همچنان مذاکرات روز شنبۀ گمباري با مقامات رسمي حکومتي در ني پيي تاو پايتخت جديد که ۳۸۰ کيلومتر در شمال رنگون است، افشا نشده است.

ميتوجي يابوناکا وزير خارجۀ جاپان نيز در برماست. او ميخواهد روي حادثۀ کشته شدن کٍنجي نَگي ڤيديو ژورنالست جاپاني بروز چهارشنبه تحقيقات کامل صورت گيرد.

تصاوير ويديوئي واقعه نشان ميدهد که يک عسکر او را از فاصلۀ نزديک هدف گلوله قرار داده است.

يابوناکا: "اولاً من به رنگون ميروم تا حقايق کشته شدن درد آورد تبعۀ جاپان را دريابم و در مورد امنيت اتباع جاپاني که در ميانمر اند، اطمينان حاصل نمايم. ثانياً، آنچه را جامعۀ بين المللي بطور کل طرفدار آنست اينکه از حاکميت تقاضا مينمايم از قوه کار نگرفته خويشتن داري نموده و جهت اعمار راه يابي بجانب ديموکراسي، با جنبش ديموکراتيک دران کشور به مذاکرات جدي شروع نمايد."

تظاهرات خياباني در نزدهم ماه آگست جهت نشان دادن نارضايتي از بلند رفتن آني قيمت نفت شروع گرديد اما بعداً به نارضايتي ضد دولتي بزرگي مبدل گرديد که راهبان بوديست به آن رهبري نمودند.

رهبريت نظامي با استعمال قواي کشنده بروز چهار شنبه براي خاموش سازي نارضايتي ها شروع نموده صد ها راهب بودائي و مردم عامه را دستگيرنمود.

حکومت ادعا دارد که درين حادثات ده تن کشته شد اما شاهدين عيني رقم کشته شدگان را بيشتر ازان تخمين مينمايند.

از دخول ژورنالست هاي خارجي به آنکشور ممانعت صورت گرفته لذا معلومات بيشتر از اتباع برما که اخبار، تصاوير و ويديوهائي را که از طريق انترنت ميفرستند، بدست مي آيد.

حکومات و مردم در سراسر جهان بر عليه توقف خشونتبار نارضايتي مردم از جانب حکومت انزجار نشان داده اند.

در شهر هاي مختلفۀ جهان به پشتيباني طرفداران ديموکراسي در برما تظاهراتي صورت گرفته است.

کشورهاي همسايۀ برما در جنوب شرق آسيا در مورد عکس العمل نشان داده اند. مارتي ناتالي گاوا نمايندۀ اندونيزيا در ملل متحد ميگويد کشورش از وقوع خشونت ها در برما عميقاً متأثر است.

مارتي ناتالي گاوا: "واضحاً وضع روبه وخامت در برما يک منبع بزرگ تشويش براي ما گرديده و ما آنرا از نزديک دنبال مينمائيم. ما احساس نارضايتي و اينکه ما از انکشافات جديد در مورد استعمال قوا از طرف مقامات برمائي به چه حد نا آرام هستيم، اظهار نموده ايم."

کشور غربت زدۀ برما در ۴۵ سال گذشته از جانب نظامي ها اداره گرديده و بدترين سابقه در مورد رعايت حقوق بشر را دارد.

XS
SM
MD
LG