لینک های دسترسی

Breaking News

واحد پولي بسياري از کشور هاي آسيائي در مقابل دالر امريکا بلند رفته است


واحد پولي بسياري از کشورهاي آسيائي در مقابل دالر امريکا بلند رفته و نرخ صادرات امتعه ازين کشورهارا قيمت تر ساخته است.

اما تحليل گران افتصادي به اين نظر اند که از ان نبايد شديداً نگران بود.

پيسوي فلپين به بلند ترين سطح آن در هفت سال گذشته رسيده و دالر سنگاپور به بلند ترين سطح آن در ده سال رسيده است.

روپيۀ هند در ظرف يکسال ۱۲ فيصد بلند رفته، وان کورياي جنوبي، دالر تايوان و بهات تايلند نيز در مقابل دالر قويتر شده اند.

سانگ سنگ وون يک اقتصاد دان در مرکز تحقيقات سمبي جي کي در سنگاپور ميگويد حکومات از تجربۀ سال ۱۹۹۷ تايلند آموخته اند و ميکوشند سراسيمه نشده و براي جلوگيري اين حالت، اقدامات جدي ننمايند.

بنظر اقتصاد دانها ازينکه نرخ دالر در تمام کشورها بطور يکسال پائين رفته هيچ کشوري در منطقه از ديگري بيشتر متؤثر نميشود بناءً تأثيرات جانبي آن بيک کشور مشخص نخواهد بود.

XS
SM
MD
LG