لینک های دسترسی

'رئيس جمهور افغانستان به رهبران طالبان پيشنهاد صلح نموده و امريکا نيز از آن حمایت میکند. علت آن چیست؟'


خشونتها در افغانستان بحدي رو به خرابي نهاده که رئيس جمهور آنکشور به رهبران طالبانيکه تحت تعقيب قرار دارند پيشنهاد صلح نموده و امريکا نيز مذاکرات صلح را پشتيباني مينمايد. سبب آن چيست؟

قوماندانان نظامي امريکا پاکستان را که با افغانستان سرحد مشترک دارد طويلي دارد درين کار ملامت ميدانند.

آنها ميگويند طالبان و القاعده از مراکز مسئون شان در آنسوي سرحد آمده و حملات انتحاري را عملي مينمايند و قواي ايتلاف نميتوانند هيچکاري انجام دهد.

قواي نظامي امريکا از تعقيب دشمن در داخل خاک پاکستان ممنوع قرار داده شده است.

مناطق سرپناه دشمن وقتي قوت گرفت که پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان عساکر آنکشور را به اساس معاهدۀ صلحي که با رهبران قبايلي سرحدي امضا نمود، بيرون کشيد.

تم ويليمز جگرن امريکائي در پايگاه نظامي بگرام در بيانيه اي گفت در نتيجۀ امضاي معاهدۀ حکومت پاکستان با مناطق قبايلي، نواحي مذکور سرپناه براي کساني گرديد که خشونتها در داخل افغانستان را ادامه ميدهند.

اگر وضع چنين است چرا حامد کرزي فکر ميکند که مذاکرات مستقيم با طالبان وضع را بهتر خواهد ساخت؟

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان به رهبران طالبان و حزب اسلامي پيشنهاد مذاکره نموده حتي به آنها وعده داد که کارهاي دولتي نيز بدهد.

گفته ميشود که اين پيشنهاد او از جانب امريکا نيز پشتيباني ميگردد. اين عمل موقف طالبان و مخالفين ديگر دولت افغانستان را قوي ساخته موقف امريکا و متفق آن حامد کرزي را ضعيف ميسازد.

خشونتها در مناطق سرحدي و ديگر مناطق افغانستان و تعداد بم گذاريهاي انتحاري بطور بي سابقه اي بلند رفته است و بسياري ازين فعاليت ها از وزيرستان و ديگر مناطق قبايلي منشأ ميگيرد.

با وجود آن عساکر امريکائي نميتوانند به خاک پاکستان داخل شده و مراکزي دهشت افگنان را از بين ببرند.

قواي ايالات متحده و ناتو کمتر از ۲۰ فيصد نواحي در جنوب افغانستان را بدست دارند و درين اواخر شهر قندهار که مرکز سابق طالبان است تحت تهديد قرار گرفته است.

در عين زمانيکه اين حوادث جريان دارد عساکر ما براي از بين بردن ميدانهاي کوکنار در شمال گماشته شده اند.

مقامات رسمي ضد دهشت افگني يک سلسله پلانهاي دهشت افگني را که در اروپا در نظر گرفته شده بود کشف و آنرا به مراکز تمرين دهي القاعده در مناطق قبايلي پاکستان رد يابي نمودند.

تعداد زياد خارجي ها به اين مراکز تمرين سرازير شده ويديوهاي جهادي را ثبت و نشر مينمايند.

ما بعوض اينکه اين مراکز را در مناطق سرحدي پاکسازي نمائيم مصروف تحقيق امريکائيهاي پاکستاني الاصل در سرحدات خود ما ايم.

مقامات حکومتي از داخل شدن پاکستانيهائيکه در گمپ هاي القاعده مشق ديده اند به امريکا در تشويش اند.

ما مقابله با دشمن در پاکستان را به مشرف سپرده ايم. او با کارهاي انتخاباتي رياست جمهور مصروف است و عساکر را از مناطق سرحدي که دران القاعده فعاليت دارد بيرون کشيده است.

تعداد کمي عساکري که درانجا باقي مانده در اثر حملات و بمگذاري هاي انتحاري ضعيف تر گرديده اند.

بعضي ازانها حتي سر بريده شدند. دشمن راکتها و سلاح پيشرفته ايرا که ازکمکهاي هاي تجديد شدۀ عربستان سعودي خريداري مينمايد شليک ميکند در حاليکه عساکر پاکستاني هنوز از تفنگ هاي قديمي استفاده مينمايند.

چنين معلوم ميشود که مشرف به مليارد ها دالر سلاحي را که ما فرستاده ايم به عملياتهاي ضد هنددر کشمير نگاهداشته است.

روزنامه در اخير مينويسد با درنظر داشت وضع در پاکستان وحکومات بي ثبات دران دو کشور همسايه که فعاليت هاي طالبان و القاعده را که روز بروز قويتر ميگردد ناديده ميگيرند، اگر ما ابتکار عمل را در دست نگيريم به بدترين وضع در جنوب آسيا مواجه خواهيم شد.

هرج و مرج و بي نظمي به بن لادن پناه گاه و ميدان فعاليت وسيعي را تأمين خواهد نمود که او شش سال قبل بعد ازانکه از مراکزش در افغانستان بعد از حملۀ يازدهم سپتمبر رانده شد، تصور آنرا هم نکرده بود.

روزنامۀ واشنگتن تايمز در شمارۀ روزدوشنبه اش مينويسد افغانستان شش سال بعد از سقوط رژيم طالبان توسط قواي امريکا به سبب سرپناه دادن به اسامه بن لادين رهبر القاعده بعداز حملات دهشت افگني به مرکز تجارت در نيويارک و وزارت دفاع در نزديک واشنگتن، هنوز هم در حالت مشکلي قرار دارد.

عناصر طالب در مناطق قبايلي در امتداد سرحدات پاکستان و افغانستان دوباره بسيج ميشوند. ايران به مسلح ساختن تندروان اسلامي متهم است.

زارعين کوکنار افغانستان را رهبر تولي و تجارت کوکنار ساخته اند و حکومت کابل در تأمين خدمات ابتدائي به اتباعش دچار مشکلات است.

اما با وجود اين همه بي سر انجامي ها سيد طيب جواد سفير افغانستان در واشنگتن به خبرنگاران روزنامه گفت مردم افغانستان امروز، ازان زمانيکه طالبان بسر قدرت بودند، زنها سنگسار ميگرديدند آنها به پوشيدن چادري مجبور ميشدند، زنان از حق تحصيل محروم بودند، ماندن ريش بمردان اجباري بود، شنيدن موسيقي، ديدن فلم در سينما و ويديو حتي کاغذ پراني جنايت تلقي ميگرديد، در وضع بهتري قرار دارند.

او علاوه نمود که شش سال قبل ما حتي از تخيل داشتن يک زندگي بهتر، محروم بوديم.

XS
SM
MD
LG