لینک های دسترسی

Breaking News

سروی ايالات متحده: اکثريت افغانها در قسمت امنیت در کشور شان نگران اند


يک سروي تمويل شده از جانب ايالات متحده نشان ميدهد که اکثريت افغانها فکر ميکنند که کشور شان در مسير درستي در حرکت است اما بسياري افغانها نسبت به سال گذشته در بارۀ امنيت نگران اند.

يک نظر پرسي ايشيا فونديشن ازبيش از شش هزار نفر در سرتاسر افغانستان نشان ميدهد که ۴۲ در صْد نظر دهندگان دربارۀ شرايط در کشور شان خوشبين هستند که نسبت بسال گذشته ۴۴ فيصد پائينتر است.

۲۴ درصْد گفته اند که بنظر آنان افغانستان در ميسر نادرستي روان است. اين سروي ميرساند که در بين آنهايي که فکر ميکنند که افغانستان در ميسر نادرستي در حرکت است، ۴۸ فيصْد امنيت را بحيث يک نگراني عمدۀ شان تعريف کرده اند.

سروي سال ۲۰۰۶ نگراني هاي امنيت را شش فيصد نشان ميداد. اما ۸۰ فيصد نظر دهندگان فکر ميکنند که حکومت افغانستان کار خوبي انجام ميدهد.

XS
SM
MD
LG