لینک های دسترسی

اداره رئيس جمهور بش تصميم گرفته است مجموعه از تعذيرات را عليه ايران اعلام کند


گذارش شده که اداره رئيس جمهور بش تصميم گرفته است يک مجموعه ازتعذيرات يکجانبه راعليه ايران اعلام کند بشمول مشخص نمودن فرقه القدس منحيث يک حامي دهشت افگني.

راپور هاي بنشر رسيده در روز نامه هاي نيويارک تايمز و واشنگتن پوست از قول مامورين اداره رئيس جمهور بش مشعر است که ايالات متحده محافظين انقلابي ايران را تکثير کننده اسلحه داراي قدرت تخريب و تاثير جمعي اعلام خواهد کرد.

کاندو ليزا رايس وزير خارجه و هنري پاولسن وزير خزاين و ماليه ايالات متحده قرار است اين تصميم تعذيرات يکجانبه عليه ايران را امروز پنجشنبه اعلام دارند.

اين نخستين باري خواهد بود که ايالات متحده عليه قواي مسلح ايران تدابير جزائي را اتخاذ مي کند.

XS
SM
MD
LG