لینک های دسترسی

در مقديشو جنگ هاي شديد براي دومين روز ادامه داشت


شاهدان عيني در مقديشو، پايتخت صوماليه ميگويند جنگ هاي شديد بين قواي متحد حکومت و شورشيان اسلاميست براي دومين روز ادامه داشت.

در حاليکه عساکر صومالي بحمايت عساکر ايتيوپيائي با استفاده از اسلحۀ خفيفه و توپخانه با شورشيان جنگيدند، بعضي از ساکنين مقديشو امروز در خانه هاي شان پناه گزين گرديدند و سايرين فرار کردند.

اين جنگ که بروز شنبه آغاز يافت شديدترين جنگ ها طي چندين هفته بود. شاهدان عيني ميگويند امروز حد اقل دو تن از اهالي کشته شد و شش تن ديگر بروز شنبه هلاک شده بودند.

در حاليکه جنگ ها شعله ور بود، چندين صد باشندۀ مقديشو دست باحتجاج زده، خروج عساکر ايتيوپيائي را تقاضا ميکردند.

ايتيوپيا سال گذشته وقتي به صوماليه عسکر فرستاد که حکومت مؤقت با جنبش اسلاميست رقيب ميجنگيد.

XS
SM
MD
LG