لینک های دسترسی

رقم تلفات کودکان در افغانستان کاهش یافته است


وزارت صحيۀ افغانستان ميگويد اگر تلفات اطفال به پيمانۀ عهد حکمروائي طالبان ميبود ۸۹ هزار طفل قبل از پنج سالگي، که حالا بخاطر بهبود حفظ الصحه زنده هستند، وفات مييافتند.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي در کابل از سازمان هاي کمک دهندۀ بين المللي و کارمندان صحي افغاني بخاطر پائين آوردن تعداد تلفات اطفال بمقياس ۲۵٪ اظهار قدرداني کرد.

ملل متحد، کمک دهنگان بين المللي و سازمان هاي غير حکومتي از سال ۲۰۰۱ باينطرف که طالبان برانداخته شد ملياردها دالر را در راۀ بازسازي زيربنا در افغانستان بمصرف رسانيده اند.

اما شورش طالبان و وضع خراب امنيتي مانع مساعي توزيع کمک و بازسازي در يک بخش زياد کشور ميشود.

XS
SM
MD
LG