لینک های دسترسی

Breaking News

انحراف از جنگ عليه دهشت افگني


مامورين پاکستاني پلانهاي را براي تشکيل يک حکومت سر پرست که جا نشين پارلمان موجوده خواهد شد و از انتخابات ماه جنوري نظارت خواهد کرد تکميل ميکنند.

بري نيو هاوس خبر نگار صداي امريکا از اسلام آباد گزارش ميدهد در حاليکه پرويز مشرف سعي دارد طوري وانمود سازد که اين انتخابات با وصف حالت اضطرار اعتبار دارد، مخالفين او مشغول متحد شدن عليه اوهستند.

پانزدهم نومبر از مدتها به اين طرف تاريخ مهمي در تقويم سياسي پاکستان تلقي ميگرديد زيرا مصادف است با پايان رسمي دورۀ موجودۀ پارلمان پاکستان و همچنان دورۀ رياست جمهوري پرويز مشرف.

ولي زمانيکه پرويز مشرف حالت اضطرار را اعلام و قانو ن اساسي را اوايل ماه گذشته ملتوي قرار داد، گفت در حاليکه دورۀ فعلي پارلمان درين روز پايان مي يابد وي به وظيفۀ خود بحيث رئيس جمهور و رئيس قواي نظامي ادامه خواهد داد.

احسان اقبال نطاق حزب نواز شريف صدراعظم سابق ميگويد اقدامات جنرال مشرف مخالفين سياسي او را متحد ميسازد.

«با اين تقاضا ها تمام احزاب سياسي مخالف با هم نزديک شده اند. و اين اميدواري ها به وجود آمده که شايد آنها يک اتحاديۀ رسمي و يا غير رسمي را براي اعادۀ دموکراسي که با قاعدۀ بسيار وسيع خواهد بود تشکيل دهند.»

گزارشهاي خبري ميگويد آقاي شريف با رقيب خود و صدراعظم سابقه بي نظير بوتو در بارۀ اتحاد عليه رئيس جمهور مشغول صحبت بوده است

-------------------------------------------------------------

گزارش های روزنامه ها:

نيويارک تايمز در شمارۀ سه شنبه مورخ ششُم ماۀ نوامبر خود تحت عنوان (انحراف از جنگ عليه دهشت افگني) مينگارد:

در حاليکه جنرال پرويز مُشرف ، حالت اضطرار در کشور را بمثابۀ کمک به جنگ او عليه دهشت افگني توجيه ميکند، اين شايد به ختم توانائئ رو به تضعيف او براي کنترول نهائئ تُندروان القاعده بينجامد که منافع ايالات متحده را تهديد ميکند.

در حقيقت، ديپلوماتهاي غربي در واشنگتن گفتند، هر قدمي که رئيس جمهور براي تقويۀ قدرت خود جهت استحکام قدرتش بنام تأمين ثبات در کشور برميدارد ، عدم ثبات خودش را تبارز ميدهد.

رئيس جمهور بُش بروز دوشنبه از جنرال مشرف خواست تا انتخابات را برگذار نموده ، و از پُست نظامي اش منصرف گردد، ولي با وصف امداد ده مليارد دالرئ نظامي از سال ۲۰۰۱ بدينسو ، علايم اندکي از هر گونه تغير واقعي در زمينه موجود نمي باشد.

نيويارک تايمز به ادامه مينگارد: در حاليکه بعضي از استدلال هاي جنرال مشرف، شايستگي دارد ، ديپلماتهاي غربي همچنان استدلال ميکنند که اقدامات او براي حفظ قدرت ، اين خطر را افزايش ميدهد که آيندۀ سياسئ او بالا تر ملت است.

بقول نيويارک تايمز ، يک ديپلمات غربي اظهار داشت که شايد در کوتاه مدت اين يک کمکي براي به اصطلاح جان بسلامت بُردن او باشد، ولي در انجام حتي در نيمه راه ، اين يک امر بدرد بُخور براي مبارزه وجنگ عليه دهشت افگني نخواهد بود.

روزنامه ادامه ميدهد: جنرال مشرف، کور ديپلماتيک را روز دوشنبه به اقامتگاۀ رسمي اش در پايتخت دعوت نمود تا به به اختصار آنها را در جريان وقايع قرار دهد، و روي تحميل حالت اضطرار به ايشان توضيح دهد.

اما دوتن از ديپلماتهاي غربي که در اين بازديد حضور داشتند گفتند که جنرال مشرف نسبت به جنگ عليه دهشت افگني، روي مغلوب ساختن روقباي سياسي اش، بيشتر صحبت کرد.

بقول نيويارک تايمز: در جريان اين بازديد ، ان پيترسن سفير ايالات متحده، در مورد استفاد از تدابير فوق العاده تشدُد آميز ، خاصتاً در توقيف فعالين حقوق بشر به جنرال مشرف شکايت کرد.

روزنامه در جاي ديگري به ارتباط موضوع ، تحت عنوان تمجيد از يک رزمندۀ قوي بمقابل افراطيون مينويسد که جوزف بايدن، يک سناتور متنفذ امريکائي گفته که جنرال مشرف بايد با ايجاد يک کمسيون مستقل انتخباتي، به تدوير يک انتخابات آزاد و عادلانه در ماۀ جنوري اقدام کند و با بينظير بوتو ، صدر اعظم سابق پاکستان که ايالات متحده متوقع است در تقسيم قدرت با وي مذاکره کند، به تفاهُم برسد.

سناتور بايدن گفت هرگاه اين کار صورت نگيرد ، '' من در جانب راست تاريخ قرار خواهم گرفت ، و حمايت خود را متوقف خواهم ساخت ''

نيو يارک تايمز به ادامه ميگويد: نظر سناتور بايدن راجع به تدوير سريع انتخابات ، از جانب کاندوليزارايس وزير خارجه ، طئ يک مذاکرۀ تلفونئ خصوي با جنرال پرويز مشرف بروز دو شنبه، مورد تأئيد قرار گرفت.

روزنامۀ واشنگتن پوست در شمارۀ سه شنبه ششُم نوامبر ، به ارتباط رويداد هاي اخير پاکستان چنين مينگارد:

به هزارها تن از قانون دانان در سرتاسر پاکستان ، عليه انفاذ حالت اضطرار ، بروز دوشنبه به مظاهره پرداخته و تعُهد ميکردند: تا زمانيکه ريس جمهور پرويز مشرف از عُهده اش استعفي ندهد، به مظاهره دوام خواهند داد.

در حاليکه بعضي از هاي سياسئ مخالف و فعالين دست راست نيز در اين تظاهرات شرکت جُسته بودند، از بدو اعلام حالت اضطرار از جانب جنرال مشرف ، اين بزرگترين تظاهرات در نوع خود بوده است، اينها از چند ماه بدينسو ، بار ها با پليس تصادم کرده اند.

واشنگتن پوست مينگارد: در حاليکه قواي پليس آمادگئ برخورد را با مظاهر چيان توسط استفاده از گاز اشک آور ، و دنده هاي پليس ابراز داشته است، تظاهرات بيشتري در آينده پيشبيني ميشود.

بقول واشنگتن پوست، در حاليکه حکومت در کانگرس در گير اين مشاجره ميباشد که کانگرس بر حکومت فشار مي آورد تا زمانيکه مشرف قانون اساسي را احيا نکند، کمکهاي نظامي را به پاکستان محدود بسازد، رئيس جمهور بش از جنرال مشرف بروز دوشنبه در خواست نمود تا انتخابات را داير نموده و بزدئ ممکنه از مقام نظاي اش استعفي دهد.

بقول واشنگتن پوست، اين اولين عکس العمل حکومت بُش در قبال اعلام حالت اضطرار و تعليق قانون اساسي در پاکستان ميباشد.

واشنگتن پوست به ادامه مي نويسد: با وصف اينکه رئيس جمهور بُش گفته است که اقدام مشرف ديمو کراسي را تحت الشعاع داده ، اما وي همچنان تأکيد ورزيد که رئيس جمهور پاکستان، يک رزمندۀ قوي عليه افراطيون و بُنيادگرايان مي باشد.

رئيس جمهور ايالات متحده ، از توضيح در بارۀ آيندۀ کمکهاي ايالات متحده به پاکستان، از تبصره خود راي ورزيد.

واشنگتن پوست در آخر اي مضون ميگويد که بقول مأمورين ايالات متحده که آنها به غور در مورد عناصُر متعدد مجتمع کمک به پاکستان آغاز کرده اند، اما اين را واضح ساخته اند که اميدوار هستند، بدون يک کاهش چشم گير در کمکهاي ايالات متحده به پاکستان، جنرال مشرف را در مسير ديموکراتيک قرار دهند.

XS
SM
MD
LG