لینک های دسترسی

Breaking News

هزاران تن از افراد بی خانه، در کانگو، از کمپ های خود فرار کردند


مامورين موسسه ملل ميگويند هزار ها تن از بيخانمان شده ها، در جمهوری ديموکراتيک کانگو، بعد از بروز خشونت هاي بيشتر در ولايت آشوب ديده کيفوی آن کشور، از کمپ ها فرار کرده اند.

مامورين نظامی جمهوری ديموکراتيک کانگو ميگويند شورشيان در اوايل امروز سه شنبه در خارج کمپ ها، در نزديکی شهر موگونگا، بر پادگانهای نظامي حمله کردند.

مامورين جمهوری ديموکراتيک کانگو ميگويند شورشيان، جنگجويان وفادار به جنرال لوران نوکوندا باغی، بوده اند.

مامورين تعاونی موسسه ملل ميگويند بسياري از افراد بيخانمان، که از کمپ هاي شان فراری گشته اند، به صوب پايتخت منطقوي «گونا» فرار کرده اند.

در روز هاي اخير در شمال کيفو، جنگ بعد از هفته ها آرامش نسبی شعله ور شده است. حکومت کانگو از چند سال بدين سو سعی کرده است چريک ها و گروه هاي شورشی را در منطقه شرقی آن کشور شکست داده و آنها را آرام سازد.

موسسه ملل تخمين ميکند که در سال جاری در جنگ های ممتد، بيش از ۳۷۰ هزار از اهالی از منازل شان در منطقه فرار کرده اند.

XS
SM
MD
LG