لینک های دسترسی

Breaking News

يافته های يک مطالعۀ برتانيه در مورد 'اشتباهات' قوای امريکا در افغانستان


موسسۀ خيريۀ آکسفم برتانيه درگزارش تازه اش، از مساعی امنيتی و انکشافی تحت رهبری ايالات متحده در افغانستان بشدت انتقاد کرده است.

آکسفم ميگويد، ايالات متحده نسبت به پروژه هاي باز سازی افغانستان ويران از جنگ، بيشتر منابع پولی اش را صرف عمليات های نظامی در جنگ با تندروان ساخته است.

گزارش ميرساند ادارۀ انکشاف بين المللی ايالات متحده يعني يو اس ا آي دي بيش از نصف منابع پولی اش را به پنج قرار دادی بسيار بزرگ در افغانستان اختصاص داده است.

گزارش وضع در افغانستان را با وضع در عراق مقايسه ميکند که در عراق نيز پول بسيار زياد توسط کمپنی هاي خارجی جذب ميشود.

آکسفم ميگويد، قسمت زياد ۱۵ مليارد دالر کمکی که از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ بدين سو به افغانستان داده شده برمنابع غير افغانی، معاشات سخاوتمندانه و مصارف زندگی کارمندان مجرب مصرف ميشود.

آکسفم از کشور هاي اعانه دهنده ميخواهد تا موثريت کار هاي خيريه را بهبود بخشيده و منابع بيشتر افغانی را برای استحکام نفوذ حکومت ومؤسسات افغانستان شامل سازد.

XS
SM
MD
LG