لینک های دسترسی

Breaking News

چين تبصره های دلای لاما را در مورد جانشين او محکوم کرد


چين بعد از آن دلای لاما، رهبر روحانی تبت را بتخطی از عنعنۀ مذهبی بودائي متهم کرد که او درين اواخر اشاره نموده بود بعوض اتکا بتناسخ روح، شايد قبل از وفاتش جانشين خود را تعيين کند.

وزارت خارجۀ چين امروز گفت چنين ترتيباتی تخطی از مناسک مذهبی و ميثاق هاي تاريخی تبت است.

دلاي لاما ماۀ گذشته طي مصاحبه با صدای امريکا گفت ممکن است جانشين او مانند پاپ انتخاب گردد و يا او تصميم بگيرد قبل از مرگش جاشنين خود را تعيين کند.

دلاي لاما اين تبصره ها را در هفتۀ جاري طي مصاحبه اي با روزنامۀ جاپانی سانکی شيمبون تکرار کرده گفت مردم تبت از جانشينی که چيني ها انتخاب کنند، طرفداری نخواهند نمود.

چين و دلاي لاما روي جانشينی و کنترول رهبری روحاني تبت از مدتی مشاجره داشته اند. قبلاً در سال جاری چين مقرراتی را صادر کرد که حاکی بود حکومت بايد همۀ تناسخ روح را بشمول دلای لاما منظور نمايد.

XS
SM
MD
LG