لینک های دسترسی

Breaking News

نکات عمده اظهارات حامد کرزي در رابطه به تماس طالبان با او


حامد کرزي گفته است که رهبران شورشيان طالبان ضمن مساعی براي يافتن طرق تامين صلح، بصورت روز افزونی با وي در تماس بوده اند.

رهبران افغان و دول غربی و ديپلومات ها درک کرده اند که براي خاتمه دادن به شورش طالبان که تنها در سال در جاری در حدود پنجهزار نفر طي اين شورشها جان شان را از دست دادند، سر انجام بايد مذاکرات صورت گيرد.

رويترز به ادامه مينويسد که حامد کرزي در يک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که تعداد فزاينده تماس ها از جانب طالبان در داخل افغانستان و از پاکستان، بعمل آمده است. و اين تماس ها مخصوصا در هفت و يا هشت ماه گذشته افزايش يافته است.

از حامد کرزي نقل قول شده که در واقع تنها در این هفته بیش از پنج و يا شش تماس عمده و نزديکی از جانب زعامت طالبان در سعی برای معلوم کردن اين امکان که آنها دوباره به افغانستان آمده ميتوانند، صورت گرفته است.

رويترز خاطر نشان ميسازد که قوماندان هاي ناتو هشدار ميدهند که طالبان يک گروه متحد نيست، و بعضی رهبران شايد مايل باشند داخل مذاکره شوند.

و آنها از جنبش تندرو اسلامي بصورت کامل نمايندگي نميکنند، اما آنها ميگويند برای جذب طالب های دیگر مذاکرات شايد مفيد واقع گردد.

رويترز به نقل قول از حامد کرزی مي نويسد که در داخل صفوف طالبان يک صلاحيت مرکزی وجود ندارد که با آن مذاکرات صلح انجام شده بتواند.

اقاي کرزی ميگويد فهميده شده نمي تواند که آیا شخصيتی، يا دفتری و يا شخصي که با حکومت تماس حاصل کرده است، از همه جنبش طالبان نمايندگي ميکند يا خير.

اژانس رويترز خاطر نشان ميسازد که در دوسال گذشته، يعنی از موقعيکه طالبان شورش شان را دو باره براه انداختند تا حکومت کرزس را ازقدرت براندازند وپنجاه هزار خارجی را ازکشور بيرون رانند، شورش در افغانستان به تدريج افزايش يافته است.

به عقيده گزارشگر اژانس رويترز، ستراتيژی طالبان انست تا اعتماد افغان ها را در قابليت حکومت کرزي در تامين امنيت کم سازند و پيوسته تلفات را بر قواي خارجي وارد کنند تا مردم در غرب به اين عقيده شوندکه خروج عساکر را از افغانستان مطالبه نمايند.

ضمنا، مجله تايم از پشاور گزارش ميدهد که در قوماندانس امنيه محلس در قريه ماتا، يک لوحه جديد خوانده نصب شده که روي آن نوشته "استيشن طالبان".

عين لوحه در قريه کابال ديده ميشد. در حقيقت از جمله دوازده ناحيه در وادی زيباي سوات، که صد ميل از پايتخت پاکستان فاصله دارد، نه ناحيه آن در تصرف تندروان است.

انها در آنجا دکانهاي موسيقی را اتش زده اند، دختران را از رفتن به مکتب منع کرده اند، زنان را مجبور ساخته اند که چادري ببپوشند و فرمان داده اند که مردان بايد ريش بمانند.

مجله تايم به ادامه مي نويسد که مثل اينکه ميخواستند داستان گذشته دوره طالبان در افغانستان را تکرار کرده باشند، اربابان جديد حتی کوشش کرده اند ابدات بودائی را که قدامت چند ساله دارند، منفجر سازند.

مجله تايم خاطر نشان ميسازد که سوات که يک منطقه بسيار دیدنی براي سياحين است، طي چند ماه گذشته در قبال مبارزات ضد حکومت يک منطقه پر آشوب بوده است، که در راس ان مولانا فضل الله قرار دارد.

وي يک جنبش بنياد گرائی اي را رهبري ميکند از منطقه سرحدی افغانستان تا نواحی قبايلی وزيرستان و نواحی مسکونی دورتر از سرحد گسترش پيدا کرده است.

طوريکه معلوم ميشود حکومت پرويز مشرف ، رئيس جمهور قادر نيست در اين مورد کاری انجام دهد.

XS
SM
MD
LG