لینک های دسترسی

حکومت سوريه در کنفرانس صلح شرق ميانه اشتراک ميکند


سوريه يک دعوت ايالات متحده را جهت اشتراک در کنفرانس هفتۀ جاري صلح شرق ميانه در شهر اناپوليس پذيرفته است.

با اين قبولي بي اطميناني در قسمت اشتراک دمشق در کنفرانس بپايان رسيد. حکومت سوريه امروز گفت که فيصل مکدال، معين وزارت خارجه را به کنفرانس روز سه شنبه ميفرستد.

دمشق اشتراک خود را در کنفرانس به شامل ساختن تقاضايش براي بازگردانيدن ارتفاعات گولان مشروط ساخته که اسرائيل در جنگ سال ۱۹۶۷ شرق ميانه تسخير نموده بود.

آژانس خبرگزاري رويتر از قول دپلومات هاي سوريه گزارش ميدهد که حکومت بعد از آن تصميم گرفت در کنفرانس اشتراک کند که يک نسخۀ اجندا را دريافت نمود که شامل مسير صلح بين اسرائيل و سوريه ميباشد.

ايالات متحده و حکومت اسرائيل گفته اند که از اشتراک سوريه در کنفلرانس استقبال ميکنند.

واشنگتن در صدد کسب پشتيباني وسيع از مساعي اش در حل منازعۀ اسرائيل و فلسطينيان بوده است.

XS
SM
MD
LG