لینک های دسترسی

Breaking News

شهر های چاق در امریکا


چاقي که زماني پيامد تنبلي و زياده روي در خوراک پنداشته ميشد، اکنون يک سوم مردم امريکا را متأثر ميسازد.

اين اپيديمي اکنون در بين مردمان ثروتمند، طبقۀ متوسط و فقير، شهر نشينان و دهاتيان و مردم همه نژاد ها و اقوام شايع است.

اسباب چاقي بسيار زياد است که از جمله ميتوان از صرف غذا هاي غنی از انرژی ايکه در همه خوراکه فروشی ها به فراواني يافت ميشود، ستراتيژی هاي پلانگزاری عامه که توجه بيشتر را به سواري موتر مبذول ميدارد تا پياده روي، بايسکل رانی و بالاخره عادات بد، نام برد.

در حاليکه اسباب چاقي متعدد است، زيان اقتصادی آن بسيار گزاف ميباشد. طوريکه مصارف طبی چاقي در امريکا به ۹۳ مليارد دالر در سال بالغ شده و سالانه ۱۱۲ هزار نفر از علل مربوط به چاقي ميميرند. و اين حالت مسئول افزايش چشمگيري در واقعات مرض شکر، سرطان ها و امراض قلبي ميباشد.

در امريکا ۲۰ شهر بزرگ در فهرست چاقترين شهر هاي کشور ثبت گرديده است که از جمله شهر ممفيس در ايالت تينسي چاقترين شهر در امريکا شناسايي شده است که بيش از ۳۴ فيصد مردم در آن چاق ميباشند.

شمار زيادي از شهر هاييکه درين فهرست قرار دارند داراي ميزان بالاي فقر و صرف غذا هاي سردستي بازار ميباشند.

در سروي ايکه توسط مرکز کنترول و وقايۀ امراض در شهر ممفيس تينيسي صورت گرفته نشان ميدهد که بيش از ۲۴ فيصد ساکنين شهر در تحت فقر زنده گي ميکنند در حاليکه اين رقم در سطح ملي ۱۳ فيصد است.

ميزان بالاي فقر در ساير شهر هاييکه در فهرست چاقترين قرار دارند نيز به ملاحظه ميرسد.

با وجود هشدار هاي مکرر صحت عامه در مورد حفظ تمرينات جسمي منظم، محدود ساختن صرف غذا هاي سردستي بازاري و جلوگيري از افزايش وزن، يک مسبب واحد براي چاقي دريافت نشده است که اين امر باعث مأيوسيت متخصصين، قانونگزاران و مردمان چاق شده است.

کارشناسان ميگويند که در پهلوي عوامل ديگر افزايش وزن زياده روي در خوراک، عدم مبادرت به تمرينات جسمي و صرف غذا هاي ارزان و غير صحي شامل ميباشند.

XS
SM
MD
LG