لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس ولسى جرگۀ افغانستان پارلمان را ترک گفت


رئيس ولسى جرگۀ افغانستان روز دو شنبه بصورت دسته جمعى با جمع ديگرى پارلمان را ترک گفته و بعضى از مامورين را به عدم همکارى با تحقيقات در مورد بد ترين حملۀ انتحارى متهم نمود.

يونس قانونى که همچنان يکى از شخصيت هاى مخالف حکومت است گفت حکومت تقاضاى پارلمان را براي به تعليق قرار دادن مامورين در ولايت بغلان نا ديده گرفته است.

درين ولايت حملۀ انتحارى عليه يک هيات پارلمانى که از آنجا ديدن ميکرد، در اوايل ماه جارى بعمل آمد.

حد اقل هفتاد و هفت نفر بشمول شش عضو پارلمان و در حدود شصت طفل زمانى کشته شدند که اين هيات پارلمانى براي ديدن از فابريکۀ قند آمادگى ميگرفت.

بعضي از اعضاى پارلمان التوای ماموريت هفت مامور اين ولايت بشمول والی بغلان را تا زمان ختم تحقيقات، تقاضا دارند.

بعضى گزارشها ميگويد اکثر اطفال زمانی کشته شدند که محافظين اعضاى پارلمان، پس از انفجار، دست به گلوله بارى زدند.

XS
SM
MD
LG