لینک های دسترسی

Breaking News

اقدام تازه صندوق انکشافی ملل متحد در امور زنان


صندوق انکشاف وجهی ملل متحد در امور زنان، اقدام جديدی را در دفاع از مبارزه برای ختم خشونت عليۀ زنان، براه انداخته است.

اين ابتکار در جهت ترويج مبارزات کمک نيکول – کدمن ستارۀ هاليوود، روی دست گرفته شده است که از مردم ميخواهد تا از طريق انترنت کتابی را که براي ترويج و انکشاف حقوق زنان ترتيب شده است، امضا نمايند.

صندوق انکشاف وجهي ملل متحد در امور زنان ميگويد، خشونت عليۀ زنان يکی از عام ترين تخطی های حقوق بشر در سراسر جهان است.

زنان در مناطق آشوب زده، در معرض خطر خشونت هاي خانوادگی، خريد و فروش در سرحدات و قربانيان تجاوز به ناموس و حرمت، قرار دارند.

ملل متحد تخمين ميکند که از هر سه زن، يکي آن قربانی خشونت در دورۀ حياتش ميباشد.

صندوق انکشاف وجهی ملل متحد در امور زنان، در صدد جلب توجه جهان در قسمت اقدام و پيشبرد مساوات و برابری جنسيت، يعني تساوی حقوق زن و مرد، است.

خانم نيکول دريک کنفرانس مطبوعاتی گفت، افتخار داردکه بحيث سفير حسن نيت ملل متحد خدمت ميکند.

وي علاوه کرد که در صفحۀ انترنیتی به نام «خشونت عليۀ زنان را ختم کنید!» معلومات درين رابطه در سراسر جهان توسعه خواهد یافت.

www-dot-say-no-to –violence- against-women-dot-org آدرس صفحه:

خانم نيکول: "من ميدانم که خشونت عليۀ زنان يک مشکل نهایت جدی است، ولي ما ميدانيم که این مشکل راه حلی هم دارد."

جوآن – سندلر، کفيل آمر اجرائيوي صندوق انکشاف ملل متحد در امور زنان میگوید، يک تعداد زياد سازمانها و حکومات جهان، براي ختم خشونت عليۀ زنان، گامهائي برداشته اند.

سندلرميگويد، آدرس ويب سايت، منبع و ماخذ معلومات درین زمینه است.

سندلر ميگويد هم اکنون حد اقل ۸۹ کشور عليه خشونت در مقابل زنان قوانینی اتخاذ کرده اند. ولی بيش از دوصد کشور دیگر فاقد چنين قوانين براي محافظت زنان هستند.

او میگوید: اجرات در زمینه ناکافيست. معافيت مرتکبين هنوز دربرابر اعتراض کنندگان ،بيشتر حکمفرماست. و به همين جهت تعداد زياد زنان هنوز هم از بلند کردن صداي شان بيم دارند.

همچنان موسسۀ ملل متحد ، از وجوه مالی شرکتها و کمک هاي تخنيکی به کشور هائيکه در مبارزه عليۀ خشونت کار ميکنند، حمايت مينمايد.

سندلر میگوید: صندوق وجهی ملل متحد برای ختم خشونت عليه زنان، سال گذشته بسیار به مشکل توانست پنج مليون دالر توانست جمع آوري نمايد، و این علاوه بر مشکلات دیگر پولی است که صندوق وجهی ملل متحد، در از بين بردن ويروس اچ - آي – ڤي ، ايدز، توبرکلوز، و ملاريا که مليارد ها دالر مصرف دارد با آن مواجه است.

XS
SM
MD
LG