لینک های دسترسی

Breaking News

سفر رابرت گیتز به افغانستان و نتایج نظر پرسی در آنکشور


رابرت گيتز، وزير دفاع ايالات متحده، براي بار سوم به افغانستان در حالي سفر نمود که افغانها بطور فزينده اي به انتقاد از تلاشهاي نظامي امريکا شروع نموده اند.

گيتز قبلا در ماه جون به افغانستان رفت و در آن سفرش اعلان نمود که سلاح ايرانی بدست جنگجويان طالب مخالف دولت افغانستان ميافتد. او در ماه جنوری نيز به افغانستان سفر کرده بود.

سفر گيتز به افغانستان در هنگامي بوقوع ميپيوندد که طبق آخرين نظر خواهي، تعداد بيشتر افغانها از فعاليتهای نظامی ايالات متحده بيشتر از پيش تنقيد مينمايند.

کمي بيش از نصف کسانيکه درين نظر خواهي اشتراک ورزيده بودند به قابليت قواي ايالات متحده و ناتو براي تأمين امنيت، اطمينان نشان داده اند. در حاليکه يکسال قبل، از هر سه نفر دو تن آن به اين نظر بودند که قواي ايالات متحده و ناتو قابليت تأمين امنيت در افغانستان را دارد.

اسو شييتد پرس نتايج نظر خواهی در مورد امنيت در افغانستان را نشر نموده است.

نتايج سروی ايکه به دستگاه خبری ای بی سی، بی بی سی و تلويزيون دولتی ای آر دی جرمنی تهيه گرديده است، نشان ميدهد که افغانها حکومت حامد کرزی را بطور قاطعی بر حکومت طالبان ترجيع ميدهند.

همچنان آنها به اين نظر اند که حکومت بايد جهت پايان بخشيدن جنگ در افغانستان با طالبان داخل مفاهمه گردد.

به اساس اين نظر خواهی، بزرگترين شکايت مردم از تلفات افراد ملکی توسط قواي بين المللی است. کسانيکه اين نظر خواهی را انجام دادند با ۱۳۷۷ افغان از تمام ولايات ۳۴ گانۀ افغانستان مصاحبه هائی انجام دادند.

اين سومين باريست که چنين نظرخواهی در افغانستان صورت ميگيرد و آخرين سروی از تاريخ ۲۸ ماه اکتوبر تا هفتم ماه نومبر انجام يافت.

نتايجی که از ين نظرخواهی بدست آمده ميتواند سه فيصد اشتباه را در بر داشته باشد.

به اساس نتايج اين نظر خواهي ۴۲ فيصد افغانها تلاشهاي ايالات متحده را مثبت تلقي مينمايند که اين رقم در سال ۲۰۰۵ ( ۶۸) فيصد و در يکسال گذشته ۵۷ فيصد بود.

کمي بيشتر از پنجاه فيصد مردم به قابليت تأمين امنيت از جانب قواي ايالات متحده و ناتو اطمينان نشان داده اند، در حاليکه يک سال قبل، دو بر سه حصه مردم معتقد بودند که قوای مذکور امنيت را ميتواند قايم سازد.

از جملۀ کسانيکه در نظرخواهی اشتراک نموده بودند، مخصوصاً اشتراک کنندگان از ولايات هلمند و کندهار، از قواي خارجی شديداً انتقاد نموده اند.

این ولايات که مرکز فعاليت طالبان و بزرگترين منطقۀ کشت خشخاش در جهان پنداشته ميشود، در جريان سال جاری شاهد بيشترين خشونت ها بوده است.

در مناطق جنوب غرب که مهد حرکت طالبان و جنگهاي شديد است دو بر سه حصه مردم تلاشهای ايالات متحده در منطقه را منفی ارزيابی نموده اند.

۲۳ فيصد کسان شامل نظر خواهي گفته اند که از طالبان پشتيباني مينمايند که نظر به سال گذشته افزايش سه برابر را نشان ميدهد.

در ساير نقاط افغانستان هشت فيصد مردم از طالبان پشتيباني نشان داده اند.

از نتايج نظر پرسی معلوم گرديده که با وجود نظر منفی در مورد فعاليتهای ايالات متحده در آن کشور، ۷۱ فيصد مردم هنوز طرفدار موجوديت قوای ايالات متحده اند و ۷۶ فيصد مردم گفته اند که سقوط طالبان يک واقعۀ خوبی بود.

بيش از يک بر سه مردم به اين عقيده اند که طالبان مسئول خشونت ها در افغانستان اند در حاليکه ۲۲ فيصد مردم القاعده و جنگجويان خارجي را مسئول خشونت ها در افغانستان ميدانند.

۱۹ فيصد مردم، قواي خارجي و يا حکومت ايالات متحده را سبب اساسي ناآرامي ها قلم داد نموده اند.

يک اکثريت قاطع اشتراک کنندگان در همه پرسي، حکومت حامد کرزي رئيس جمهور فعلي را بر طالبان ترجيع داده اما ۶۰ فيصد مردم اظهار نظر نموده اند که حکومت کرزي بايد با رهبران طالبان داخل مفاهمه شده و در بدل تسليمی سلاح به آنها در داخل حکومت پوست هائي را بدهد.

مطبوعات کانادا گزارش ميدهد که حکومت آنکشور برای خنثی نمودن ماين ها در افغانستان، ۸۰ مليون دالر امريکائی در جريان چهار سال آينده، تاديه خواهد نمود.

بڤ اودا وزير مسئول سازمان انکشاف بين المللی کانادا ميگويد کمک مذکور به مرکز فعاليتهای پاکسازی ماين ملل متحد برای افغانستان تأديه خواهد گرديد.

وعدۀ کمک فعلي بر علاوۀ ۸عشاريه ۸ مليون دالريست که در ماه فبروري سال گذشته از جانب کانادا داده شده بود. آقاي اودا در دهمين سالگرد پيمان بين المللي ضد ماين که برهبري کانادا به امضاء رسيد، اين کمک مالي را اعلان نمود.

افغانستان کشوريست که بيشترين تعداد ماين در آن تعبيه گرديده و تخمين ميگردد که ماهانه بيش از يکصد تن از انفجار ماين کشته ويا زخمي ميگردد.

فعالين، تلاشهاي جهاني براي کاهش ماين بعد از امضاي پيمان در اوتاوا تمجيد نموده اند اما ميگويند کارهاي بيشتري بايد انجام يابد.

لويد اکس ورثي وزير امور خارجۀ سابق کانادا ميگويد هنوز هم تعداد زياد ماين موجود است و او پيشبيني نمود باوجود آنکه ۴۰ مليون ماين اززمان امضاي پيمان اوتاوا تا بحال از بين برده شده، شايد تا يک دهۀ ديگر، ميدانهاي ماين پاکسازي گردند.

XS
SM
MD
LG