لینک های دسترسی

Breaking News

شورشيان چاد عليۀ عساکر فرانوسي و قواي خارجي اعلام جنگ نموده اند.


شورشيان در چاد عليۀ قواي فرانسوي و هر عسکر خارجي ديگر در قلمرو چاد، جنگ را اعلام کرده اند.

اتحاد قوا براي ديموکراسي و انکشاف، گروۀ عمدۀ شورشيان چاد، امروز طي بيانيه اي گفت فرانسه با فراهم کردن کمک دپلوماتيک، استراتيژيک و لوژستيک بحکومت ادريس دبي، رئيس جمهور چاد، بعمل خصمانه دست زده است.

شورشيان گفتند طيارات نظامي فرانسه بروز پنجشنبه در اثناي جنگ بين شورشيان و حکومت چاد، به پروازهاي اکتشافي بر فراز مواضع شورشيان مبادرت ورزيد.

فرانسه بموجب پيمان دفاع دوجانبه، بيش از يک هزار عسکر را در چاد مستقر ساخته است.

قرار است فرانسه در حدود مناصفۀ ۳۵۰۰ عسکر قواي حافظ صلح اروپائي را که توقع ميرود سال آينده در چاد مستقر گردند، فراهم کند.

نيکولاس سرکوزي، رئيس جمهور فرانسه امروز بخبرنگاران گفت سوقيات آن عساکر به پيش خواهد رفت.

XS
SM
MD
LG