لینک های دسترسی

وزير معارف ايران استعفي داد


وزير معارف ايران استعفي داد. او تازه ترين وزير است که به پيشواز انتخابات سال آينده، کابينۀ احمدي نژاد را ترک ميکند.

وسايل نشراتي دولتي ايران امروز گفت محمود فرشيدي استعفي خود را به رئيس جمهور تقديم کرده ولي در گزارش جزئيات اين اقدام فراهم نگرديده است.

فرشيدي در ماۀ مارچ با احتجاجات عظيم معلمين ايراني مقابل شد که معاشات و شرايط بهتر کار را تقاضا مينمودند.

مجلس شوراي ملي ايران کوشش کرد فرشيدي را در ماۀ مي بخاطر عدم وارسي شکايات معلمين و ساير موضوعات تعليمي مؤاخذه کند ولي او در عهدۀ خود باقي ماند.

احمدي نژاد، رئيس جمهور در ماه هاي اخير وزراي نفت و صنايع خود را برکنار کرده و همچنان رئيس بانک مرکزي را برطرف نمود.

مخالفين رئيس جمهور او را بکوشش جهت متمرکز ساختن تصميم گيري ها بيک گروۀ کوچک وفاداران خود متهم ميکنند.

گروه هاي مخالف حکومت ايران اميدوارند که در انتخابات پارلماني ماۀ مارچ خود را بمقابل متحدين احمدي نژاد کانديد کنند.

XS
SM
MD
LG