لینک های دسترسی

Breaking News

کانفرانس تغییر اقليم در بالی افتتاح شد


نمايندگان ۱۹۰ کشور کانفرانس تغيير اقليم را به سرپرستي ملل متحد افتتاح کردند. در آغاز اجلاسيه دوازده روزه رئيس امور اقليم ملل متحد که دوره کار وی بپايان ميرسد، از قدرت هاي جهانی درخواست نمود تا سرعت گفت و شنود ها روی يک پيمان جهانی براي مبارزه با گرم شدن اقليم را بيشتر نمايند.

هدف کانفرانس که در جزيره تفریحی دونيزيا دائر ميشود، يافتن توافقف است تا جانشين پروتوکول کيوتو گردد. دوره این پروتوکول در سال ۲۰۱۲ به پايان ميرسد.

موافقتنامه سال ۱۹۹۷ کيوتو از ۳۶ کشور های صنعتی تقاضا ميکند تا تصاعد گازات گلخانه يی را که بصورت عموم مسوول علت گرم شدن جهان خوانده ميشود، تا يک دوره پنجساله که از سال ۲۰۰۸ اغاز ميگردد، کاهش بدهند.

ملل متحد ميگويد که مداکرات براي يک پيمان جديد بايد بصورت فوری آغاز شده و تا سال ۲۰۰۹ تکميل گردد، تا به موقع جانشين فعلي گردد.

XS
SM
MD
LG