لینک های دسترسی

Breaking News

جنرال (جيمز کانوی) در مورد اعزام قوای بحریه به افغانستان


جنرال (جيمز کانوي) ميگويد در آخرين جلسۀ که وی در هفتۀ قبل با رابرت گيتز، وزير دفاع امريکا داشت، وزیر دفاع اين پيشنهاد را رد نمود که قوای پیاده بحریه ماموريت غرب عراق را به اردو واگذار نموده و در مساعی امنيتی براي افغانستان، حصه بگيرند.

جنرال کانوي گفت: «بعد از مذاکره با وزير دفاع و با همکارانم در ارکان حرب، در يافتم که فعلاً زمان، برای فرستادن نيرو های اضافی به افغانستان، مناسب نيست»

جنرال کانوي ميگويد به عقيدۀ وی اعزام قوای بحریه به افغانستان، جاییکه بر خورد با قوای دشمن رو به افزایش است، مناسبتر میباشد. زيرا غرب عراق که قبلاً از پر آشوب ترين مناطق عراق بود، حال از امن ترين و آرام ترين مناطق اين کشور ميباشد.

جنرال کانوی ميگويد اگر قوای بحریه را به افغانستان اعزام ميداشتيم، تعداد کمتری آنان به آنجا اعزام میشدند. بدین شکل قوای بحریه فرصت ميافتند تا مشغول انواع دیگر مبارزات شده و وقت بیشتری را در خانه خود سپري نمايند.

جنرال کانوي ميگويد که در عراق، قوای بحریه قابليت هاي خود را در جنگ با شورشيان، ثابت نموده اند، قابليت های که میتوانست در افغانستان سودمند باشد.

وي ميگويد براي توافق دادن به اصول جديد ايالات متحده در مبارزه عليۀ شورشيان، که تنها شامل قوۀ نظامي است، ولي توانايي و شايستگي همکاري با مردم محل، و قانع نمودن آنان در حمايت از دولت هم شامل ميباشد. و اين عمل در غرب عراق بوقوع پيوست.

جنرال (بنتز کرادوک) امريکايي که فرماندۀ کل نيرو هاي ناتو ميباشد، در هفتۀ جاري اظهار داشت نيرو هاي وي در افغانستان بايد دست به همچو فعاليت هاي بزنند.

جنرال (کرادوک) گفت: «در جهت نظامی و غرض فراهم آوری امنيت در سراسر کشور، ما بکار خود ادامه خواهيم داد. و آنان نیز بفرستادن شورشيان خود دوام میدهند. من در اين مورد اطمينان دارم. چيزيکه بايد در اين جا صورت گيرد، آنست تا بين رهبری تندروان و "مبارزين يکروزه"، فاصله ایجاد ساخت. مبارزین یکروزه یعنی کسانيکه برای دریافت پول برای جنگ نام نویسی میکنند، نه بخاطر عقيده به آن.

اگر عمليات ما منجر به ايجاد کار و پيشرفت اقتصاد گردد، قرار قضاوت ما، دیگر جنگجویان "يکروزه" وجود نخواهد داشت. کليد در اينجا آنست که طالبان را نکشته، بلکه با فراهم آوری زمينه کار و امکانات، آنها را خنثی نمايم.»

جنرال (کرادوک) همچنان ميگويد که کارمندان وی طرق جديدی را براي مؤثر بودن ناتو در افغانستان، ایجاد نموده اند.

وي ميگويد يکسال قبل، زمانیکه قومانداني نيرو هاي ناتو را بر عهده گرفت، وی پي برد که ناتو تأثيراتی را که موفقيت های ناتو براي نايل آمدن به اهداف متحدين و دولت افغانستان دارد، نمي سنجد.

جنرال کرادوک ميگويد: «ما بايد تا اندازۀ زيادی، ميزان فعاليت ها را سنجش نمايم و ببنيم که چگونه عمل ميکنیم و اظهار داریم که طور مثال سرکی ساخته ايم، به اين تعداد مکتب اعمار نموده ايم و دیگر کار های مفید...ولي سواليکه در مفکورۀ من ايجاد ميشود اينست که تأثيرات اين فعاليت ها و يا پيآمد آن چه خواهد بود؟»

جنرال کرادوک ميگويد ناتو ۶۳ فکتور يا عامل را براي مشخص نمودن پيشرفت ها در سه ساحه عمده شناسايي نموده است يکي توسعۀ اختيارات دولت افغانستان، انکشاف نيرو هاي امنيتي آن و توليد و ايجاد محيطي امن براي توسعات اقتصادي.

XS
SM
MD
LG