لینک های دسترسی

Breaking News

کانگرس ايالات متحده بمصالحه روي تمويل جنگ عراق نزديک شده است.


رهبران کانگرس ايالات متحده بتکميل کار روي مصالحه براي لايحۀ بودجه که شامل وجوه براي جنگ تحت رهبري ايالات متحده در عراق است، بدون ضرب الاجلي براي خروج قوا، نزديک شده اند.

اين محمولۀ مصارف ۵۰۰ مليارد دالري شامل حد اقل ۷۰ مليارد دالر، جهت تمويل عمليات نظامي در عراق و افغانستان و ۱۱ مليارد دالر بيشتر براي پروگرام هاي داخلي دلخواۀ ديموکرات ها خواهد بود.

توافق روي تمويل جنگ عراق نمايانگر ناکامي کوشش يک عده از ديموکرات ها در کانگرس است که کوشش ميکردند تقسيم اوقاتي را براي برگردانيدن عساکر ايالات متحده از عراق تحميل نمايند. جورج بش، رئيس جمهور هرنوع تقسيم اوقات را رد کرده و اعضاي حزب جمهوريخواۀ کانگرس سرسختانه از مساعي او حمايت کرده اند.

انتظار ميرود اين اقدام هفتۀ آينده در مجلس نمايندگان بمعرض راي گيري گذاشته شود.

XS
SM
MD
LG