لینک های دسترسی

متخصصين ذروی ملل متحد ساحات جديد فعاليت های ايران را آزمايش خواهند کرد


وسايل نشراتي ايران ميگويد يک هيئت متخصصين ذروي ملل متحد جهت مذاکرات بيشتر در مورد فعاليت هاي ذروي ايران به آن کشور وارد شده است.

آژانس خبرگزاري رسمي ايران ميگويد يک هيئت ادارۀ بين المللي انرژي ذروي امروز به تهران مواصلت کرد و مذاکرات را با مقامات ايراني بروز دوشنبه آغاز خواهد نمود.

اين متخصصين ادارۀ بين المللي انرژي ذروي در مورد نشانه هاي يورانيم که مفتشين ملل متحد در يونيورستي تخنيکي کشف کرده بودند، سؤال خواهند کرد.

ايران و ادارۀ ذروي ملل متحد در ماۀ آگست روي تقسيم اوقاتي براي تهران توافق کردند تا سؤالات لاينحل را در مورد فعاليت هاي ذروي تهران پاسخ بدهد.

اين بازديد چندين روز بعد از صدور يک گزارش استخباراتي ايالات متحده رخ ميدهد که نتيجه گيري کرده که ايران کار روي توليد اسلحۀ ذروي را در سال ۲۰۰۳ متوقف ساخت.

ايران هيچگاه اذعان نکرده بود که روي توليد اسلحۀ ذروي کار ميکند و ميگويد پروگرام ذروي آن کشور صرف براي استفادۀ ملکيست.

XS
SM
MD
LG