لینک های دسترسی

احتجاج کنندگان ايرانی آزادی محصلين را تقاضا ميکنند


وسايل نشراتي دولتي ايران ميگويد محصلين در دانشگاۀ تهران مظاهره کرده و بدروازۀ دخولي محوطۀ آن خساره وارد نمودند.

آژانس خبرگزاري ايرنا ميگويد احتجاج کنندگان امروز عليۀ محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور شعار داده و لوحه هائي را حمل ميکردند که خواستار آزادي سه محصل ميشد.

اين احتجاج يک روز بعد ازان رخ داد که عمال استخبارتي چندين نفر را در دانشگاۀ تهران بخاطر طرح ريزي يک مظاهرۀ غيرقانوني توقيف کردند.

وسايل نشراتي دولتي از قول وزير استخبارات ميگويد که توقيف شدگان با کارت هاي هويت تقلبي به دانشگاۀ تهران داخل شده بودند.

آن وزارت ميگويد گروه هاي مخالف حکومت محصلين را تشويق کرده بودند تا به دانشگاۀ تهران رفته و ناآرامي ايجاد کنند. وزارت استخبارات ايران ميگويد عمال آن وزارت چندين شي را بشمول غولک و سنگ ضبط کردند.

محصلين يونيورستي هاي ايران در ماه هاي اخير چندين مظاهره را عليۀ احمدي نژاد، رئيس جمهور براه انداخته او را بسرکوبي ناراضيان در داخل يونيورستي متهم کرده اند.

XS
SM
MD
LG