لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت پاکستان قيود جديدي را بر وسايل نشراتي وضع کرد


بعد ازانکه حکومت نشرات مستقيم انتخابات را منع کرد، ژورناليستان پاکستاني اتهام وارد ميکنند که حکومت کوشش مينمايد تهيۀ گزارش در مورد انتخابات را مقيد سازد.

ادارۀ کنترول وسايل نشراتي الکترونيکي به شبکه هاي تلويزيوني ماهواره اي عليۀ پخش مستقيم انتخابات، بشمول مکالمات تلفوني که ممکن است خشونت را تحريک نمايد، هشدار داده است.

متخلفين اين مقررات با سه سال زندان و جريمۀ نقدي تا ۱۶۴ هزار دالر مواجه خواهند شد.

اتحاديۀ فدرال ژورناليستان پاکستان امروز اين هشدار را کوشش حکومت بمنظور خاموش ساختن وسايل نشراتي آزاد خواند.

پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان از وقت وضع حالت اضطرار بتاريخ سوم نومبر، بر وسايل نشراتي قيود وضع نموده است.

XS
SM
MD
LG