لینک های دسترسی

در مقديشو يک حملۀ مهلک هاوان بوقوع پيوست


از اثر يک حملۀ امروزي هاوان بر مقديشو، پايتخت صوماليه حد اقل ۱۱ نفر کشته شدند. درين حملات در بکاره، بزرگترين مارکيت سرباز شهر، چندين نفر جراحات جدي برداشتند.

شاهدان عيني ميگويند با در نظر داشت نوع جراحات مجروحين، ممکن است تعداد تلفات بلند برود.

از وقتي که قواي حکومتي با عساکر ايتيوپيائي متحد آن، قواي اسلاميست را سال گذشته از قدرت برانداختند، مقديشو صحنۀ خشونت هاي بي اماني بوده است.

اسلاميست ها يک شورش سبک عراقي را براه انداخته اند که باعث قتل حد اقل شش هزار نفر ملکي و بيجا شدن ۵۰۰ هزار تن ديگر گرديده است.

ملل متحد ميگويد اين ناآرامي صوماليه را بسوي بدترين بحران بشري در قارۀ افريقا رهنمائي ميکند.

يک مقام حکومت مؤقت به آژانس خبرگزاري اسوشيتد پرس گفت که قواي اسلاميست سازمان دهي مجدد نموده و براي يک حملۀ بزرگ بر حکومت آمادگي ميگيرد.

XS
SM
MD
LG