لینک های دسترسی

اسرائيل در نظر دارد که ۷۴۰ مسکونه را در بيت المقدس شرقي و کرانۀ غربي اعمار کند.


مقامات اسرائيلي ميگويند حکومت در نظر دارد تا ۷۴۰ باب اپارتمان جديد را در مناطق تحت اشغال اسرائيل در بيت المقدس شرقي و کرانۀ غربي رود اردن اعمار نمايد.

مامورين امروز گفتند براي اين پروژۀ مسکوني در بودجۀ سال آينده ۲۵ مليون دالر تخصيص داده شده است. اين بودجه را بايد پارلمان اسرائيل تصويب کند.

اين پلان خواستار ۵۰۰ اپارتمان جديد در منطقۀ هرهماي بيت المقدس شرقي ميباشد که بعد از جنگ سال ۱۹۶۷ اسرائيل تسخير و بشهر ملحق ساخته شد. پروژه همچنان شامل ۲۴۰ واحد جديد در مسکونۀ معاله ادوميم در خارج بيت المقدس است.

محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان ازين اعلاميۀ اسرائيل انتقاد کرده است. او ميگويد درک کرده نميتواند که چرا اسرائيل در اثناي مذاکرات صلح روي موضوع مسکونه ها بفعاليت هاي اعمار مسکونه هاي بيشتر ميپردازد.

پلان صلح سال ۲۰۰۳ مشهور به نقشۀ راۀ صلح از اسرائيل خواستار ميشود که همۀ فعاليت هاي مسکونه ها را متوقف سازد. اين پلان همچنان از فلسطينيان خواستار ميشود تا تندروان را مهار کنند.

XS
SM
MD
LG