لینک های دسترسی

پاپ ختم منازعات را در مناطق بحراني جهان تقاضا کرد.


پاپ بنيدکت رهبر رومن کاتوليکهاي جهان،براي دريافت راه حلهاي صلح آميز وعادلانۀ منازعات سرتاسر جهان بشمول عراق، شرق ميانه ، افغانستان وافريقا، تقاضاکرد.

پاپ در خطابۀ عنعنوي روز عيد ميلاد مسيح عنواني «شهر به شهر و جهان» امروز سه شنبه گفت افکارش به آن مناطقي معطوف است که شنيدن آوازغم انگيز اسلحه هنوز طنين انداز است.

خطابۀ پاپ از برندۀ کليساي سنت پيترز در واتيکان به حدود ۵۷ کشور پخش شد.

پاپ بنديکت گفت کرسمس بايد اميدواري را براي آنهايي بارمغان بياورد که هنوز از دريافت نعمات زندگي مصئون، صحتمند ، تعليم تربيه و استخدام ثابت محروم اند.

پاپ شام قبل از عيد ميلاد مسيح درحاليکه درکليساي سنت پيترز مراسم دعاي نيمه شب را ادا ميکرد، از مردم خواست تا در زندگي شان جايي براي فقراوهمسايگان شان نيز فراهم نمايند و آنها را از ياد نبرند.

XS
SM
MD
LG