لینک های دسترسی

دپلومات هائي که اخراج شده بودند، افغانستان را ترک کردند.


دو دپلومات ارشد ملل متحد و اتحاديۀ اروپائي بعد ازان افغانستان را ترک کردند که مقامات محل آنها را به ملاقات غير مجاز با تندروان طالب متهم نموده، اخراج نمودند.

مقامات اتحاديۀ اروپائي و ملل متحد اين اتهامات را عليۀ مرڤن پَترسن، مامور برتانوي ملل متحد و مايکل سمپل کفيل رئيس دفتر اتحاديۀ اروپائي در کابل که شهروند آيرلند است، رد نموده، يک سوء تفاهم جزئي خواندند.

حکومت افغانستان اين دو نفر را متهم ميکند که بخاطر ملاقات هفتۀ گذشته با مقامات طالبان در ولايت هلمند تهديدي به امنيت افغانستان هستند. دران منطقۀ ناآرام افغانستان که بيک ولايت عمدۀ توليد کنندۀ مواد مخدر شهرت دارد، تندروان اکثراً حملاتي را براه مياندازند.

عليم صديق، يک سخنگوي ملل متحد گفت دپلومات مربوط ملل متحد به ولايت هلمند سفر کرد تا منحيث بخشي از عمليه اي که تعداد ممکن افغان ها را بعمليۀ مصالحۀ ملي شامل سازد، با رهبران محل صحبت نمايد.

او گفت مساعي جريان دارد تا اجازۀ بازگشت دپلومات ها را به افغانستان بدست آورند.

بروز سه شنبه، يک سخنگوي حکومت افغانستان اين دو نفر را اشخاص نامطلوب خوانده و براي شان ۴۸ ساعت وقت داد تا کشور را ترک کنند.

اين دو دپلومات منحيث معتبرترين و فهميده ترين متخصصين خارجي امور افغانستان پنداشته ميشوند و براي بيش از يک دهه دران کشور مشغول کار بوده اند.

براي ده ماۀ گذشته برعلاوۀ فعاليت هاي طالبان، عمليات مکرر نظامي در منطقۀ هلمند جريان داشته است. عليم صديق ميگويد اين عمليات بر مردم منطقه تاثير ناگواري داشته و اين حايز اهميت است که با آنها صحبت شود و نگراني هاي شان مطرح گردد، تا آنها بخشي از مساعي مصالحۀ ملي شوند.

XS
SM
MD
LG