لینک های دسترسی

مشرف عليۀ شورش کنندگان اقدامات محکم را هدايت داد.


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان برئيس قواي امنيتي خود هدايت داده تا عليۀ کساني که به تعقيب قتل بينظير بهوتو شورش ميکنند اقدامات محکم نمايد.

آژانس خبرگزاري دولتي پاکستان گزارش ميدهد که آقاي مشرف در جلسه اي بمقامات ارشد دولتي و امنيتي دستور داد که آنهائي را که چور و چپاول ميکنند نگذارند به بهانۀ احتجاج، خسارات مالي و جاني وارد نمايند و از مامورين خواستار شد تا به شورش ها خاتمه دهند.

از وقت مرگ خانم بهوتو بروز پنجشنبه باينطرف حد اقل ۳۸ نفر کشته شده اند و وزارت داخله امروز گفت شورش ها در سراسر پاکستان باعث ده ها مليون دالر خساره گرديده است.

در عين زمان، حزب مربوط خانم بهوتو توضيحات رسمي را در مورد مرگ او رد کرده و حکومت را بکوشش براي کتمان ناتواني در محافظت از بهوتو نموده است.

مقامات ارشد حزب مردم پاکستان مربوط خانم بهوتو توضيحات حکومت را در مورد واقعه دروغ خواند. شيري رحمن، يک مشاور ارشد بهوتو که در غسل ميت اشتراک کرده بود، به صداي امريکا گفت که در ناحيۀ سر صدراعظم سابق زخم مرمي وجود داشت.

حکومت پاکستان بروز جمعه گفت که خانم بهوتو وقتي کشته شد که قوت انفجار سرش را بدستۀ سقف موتر اصابت داد.

يک سخنگوي وزارت داخله گفت آنچه حکومت ميگويد چيزي جزء حقايق نيست.

او گفت نتيجه گيري حکومت باساس گزارش هاي طبي و مدارکي صورت گرفته که از محل حمله بدست آمده است. سخنگو گفت که حزب خانم بهوتو ميتواند جسد او را از خاک برون کشيده و کالبد شگافي را انجام دهد.

مقامات ميگويند دوکتوران بنا بدستور خانوادۀ بهوتو گالبد شگافي را انجام ندادند.

حکومت همچنان گفت که مخابرات بيت الله مسعود، يک رهبر القاعده که شنيده شده نشان ميدهد که او در عقب اين قتل قرار داشته است.

يک سخنگوي بيت الله مسعود دست داشتن او را تکذيب کرد.

در يک انکشاف مربوط، کميسيون انتخاباتي پاکستان ميگويد ادامۀ ناآرامي بعد از قتل خانم بهوتو بر آمادگي ها براي انتخابات پارلماني مجوزۀ هشتم جنوري تاثير سؤ افگنده است.
XS
SM
MD
LG