لینک های دسترسی

يک پشتيبان دهشت افگني از زندان آستراليا آزاد شد.


يگانه زنداني زندان گوانتانمو که در اتهامات دهشت افگني گنهگار خوانده شده بود بعد از سپري نمودن بيش از شش سال حبس از يک زندان آستراليا آزاد شد.

ديويد هکس امروز حين آزادي از زندان اديليد صحبت نکرد ولي وکيل مدافعش يک بيانيۀ مختصر را قرائت نمود که طي آن از دوستان و پشتيبانان خود بخاطر کمک در راۀ رهائي اش تشکر کرد.

هکس در سال ۲۰۰۱ وقتي در افغانستان دستگير گرديد که در صف طالبان ميجنگيد و پنج سال را در زندان گوانتانموي ايالات متحده در کيوبا سپري نمود. او اولين کسي بود که در ديوان جرايم جنگي ايالات متحده که توسط حکومت بش براي محاکمۀ مظنونين دهشت افگني ايجاد شده بود، محکوم گرديد.

هکس در ماۀ مي بعد ازان به آستراليا بازگشت که تحت معامله اي با مدعي العمومان نظامي بجرم فراهم کردن کمک مادي بدهشت افگنان اعتراف نمود و موافقه کرد که بقيۀ مدت زندان خود را در خاک وطنش سپري نمايد.

XS
SM
MD
LG