لینک های دسترسی

رهبر ارشد مذهبی ايران ميگويد شايد تهران روزی روابط ديپلوماتيک با ايالات متحده را از سر گيرد


آيت الله علي خامنه ئی رهبر ارشد مذهبی ايران ميگويد شايد تهران روزی روابط ديپلوماتيک با ايالات متحده را از سر گيرد ولی حالا وقت آن نيست زيرا منفعتی به ايران ندارد.

نشرات دولتي ايران از قول خامنه ئي گزارش داده که اين مطلب را امروز به شاگردان شهر يزد در بخش مرکزی ايران اظهار داشت.

خامنه ئی گفت نداشتن روابط با ايالات متحده يکی از سياستهای عمدۀ ايران است ولی تهران هيچگاهی نگفته است که اين روابط برای هميش بايد قطع گردد.

وی گفت از سر گرفتن اين مناسبات حالا برای ايران مضر خواهد بود. رهبر ارشد ايران همچنان گفت کشورش کار بر برنامۀ ذروی را متوقف نخواهد ساخت.

خامنه ئی تصميم نهائی را در مورد امور دولت ميگيرد.

XS
SM
MD
LG