لینک های دسترسی

اسرائيل در نظر دارد مانع اعمار مسکونه هاي غير مجاز در کرانۀ غربي رود اردن شود.


اسرائيل ظاهراً در پاسخ بفشار ايالات متحده ميگويد در نظر دارد بمقابل اعمار مسکونه هاي غير مجاز در کرانۀ غربي رود اردن اقدام قانوني نمايد.

هاييم رمون، معاون صدارت اسرائيل امروز براديوي آن کشور گفت توقع دارد حکومت در جريان سفر هفتۀ آيندۀ جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده به اسرائيل و کرانۀ غربي رود اردن، عليۀ اين مسکونه ها اقدام نمايد.

بروز پنجشنبه، آقاي بش مسکونه هاي يهودي را يک مانع عمليۀ صلح خوانده گفت اين مسکونه ها بايد تخريب گردد.

بموجب عمليۀ بين المللي صلح شرق ميانه که به نقشۀ مسير صلح مسما بود، اسرائيل مکلف است در حدود ۱۰۰ مسکونه را تخريب نمايد. باوجود تعهد اسرائيل مبني بر تخريب مسکونه ها اکثر آن هنوز پابرجاست.

در يک انکشاف مربوط، قصر سفيد ميگويد جورج بش، رئيس جمهور با ملک عبدالله، پادشاۀ اردن، توسط تلفون سفر هفتۀ آيندۀ خود، موضوعات اسرائيل و فلسطينيان و ساير نگراني هاي ذات البيني را مورد بحث قرار داد.
XS
SM
MD
LG